Ünite 1: Doğal Sistemler

Ünite 2: Beşeri Sistemler

Ünite 3: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

KÜLTÜR BÖLGELERİ

KÜRESELLEŞEN DÜNYA

JEOPOLİTİK KONUM

ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

Ünite 4: Çevre ve Toplum

ÇEVRE SORUNLARI

Ayt Çözümlü Örnek Sorular

Canlıların yeryüzündeki dağılışı, doğal çevreyle yakından ilgilidir. Coğrafi şartlar dünyanın her yerinde aynı değildir. Canlı türleri kendi yaşam şartlarına uygun alanlarda yayılış gösterir.
Doğal çevre şartlarının değişmesi durumunda, canlı türleri,
I. Yeni ortama uyum sağlar.
II. Uygun yaşam koşullarının olduğu yere göç eder.
III. Önce popülasyonu artar, sonra azalır.
IV. Değişen şartlar karşısında hiçbir şey yapamaz.
varsayımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV


Kurak alanlar, bitki ‘ nün çok cılız olduğu yerlerdir. Bu bölgelerde yalnızca kserofit (kurakçıl) olarak tanımlanan kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişebilmektedir. Yalnızca sulak alanlarda yetişebilen bitkilere ise higrofit bitkiler denir.

Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinin higrofit bitki türlerinin yetişmesine daha elverişli olduğu söylenebilir?

A) Amazon ve Kongo havzalarının alçak kesimlerinde
B) Daima yeşil kalan soğuk nemli bölgelerde
C) Akdeniz iklim kuşağındaki alanlarda
D) Dağlık alanların yüksek kesimlerinde
E) Ilıman kuşağın step alanlarında


Küresel iklim değişiminin önemli etkilerinden birisi de çölleşmedir. Çölleşme kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde su tutma ve yağış alma kapasitesinin azalması ve toprağın çoraklaşmasıdır.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çölleşmenin nedenleri arasında yer almaz?

A) Hayvanların aşırı otlatılması
B) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
C) Yanlış tarım ve sulama uygulamaları
D) İklim değişimi sonucunda kuraklık yaşanması
E) Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması


Meskenlerin bir hat boyunca uzanış gösterdiği yerleşme dokularına çizgisel yerleşme dokusu denir.

Buna göre, aşağıdaki alanların hangisinde çizgisel yerleşme dokusuna sahip yerleşmelerin görülmesi beklenir?

A) Ormanlık alanlar
B) Arazinin dağlık ve engebeli olduğu alanlar
C) Çöl ikliminin etkili olduğu alanlar
D) Akarsu kıyı alanları
E) Yer şekillerinin sade olduğu alanlar


Türkiye’de son dönemde ipek böcekçiliği faaliyetleri ve doğal ipek üretimi büyük oranda azalma görülmektedir.

İpek böcekçiliği faaliyetlerinde yaşanan bu gerilemede aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) İpekli kumaş tüketiminin azalmasının
B) Doğal ipek fiyatlarının çok yüksek olmasının
C) Genel olarak tekstil sanayisinin gerileme yaşamasının
D) Suni ipek üretiminin artmasının
E) İpek böcekçiliği faaliyetlerindeki maliyetin yüksek olmasının


Sanayileşme sürecinin yaşandığı bütün ülkelerde benzer durumlar yaşanmaktadır.

Buna göre sanayileşme sürecinin yaşandığı bir ülkede aşağıdaki durumlardan hangisinin gözlenmesi beklenemez?

A) Kırsal nüfus oranının azalması
B) Ham madde kaynaklarına duyulan ihtiyacın artması
C) Şehirleşme sürecinin hızlanması
D) Tarımsal üretimin azalması
E) Ticaret hacminin artması


Ambalaj yapımında kullanılan cam, kâğıt, plastik, karton, alüminyum ve demir gibi maddelerin çevreye verdiği zararları azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi diğerlerine göre daha faydalıdır?

A) Yakılarak yok edilmeleri
B) Yerleşim alanlarına uzak bölgelerde depolanmaları
C) Geri dönüşüm ile tekrar kullanımlarının sağlanması
D) Deniz ve okyanusların dip kısımlarına bırakılmaları
E) Toprak içine gömülecek şekilde yok edilmeleri


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar