Soru: Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Karahanlı Devleti’ne bağlı olmuşlardır.
B) Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır.
C) Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuşlardır.
D) Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.
E) Bizans’ın gücünü kırmışlardır.

Soru: Anadolu’da XIII. yüzyılda temelleri atılan Ahilik teşkilatının özellikleri arasında, emek ile sermaye, üreticiyle tüketici arasında sağlam ilişkiler kurmak vardır. Yukarıda verilen bilgiye göre,
I. sosyal adaleti gerçekleştirmek,
II. esnafla halk arasında köprü olmak,
III. tamamen sermayeye dayalı ekonomik sistem oluşturmak amaçlarından hangilerinin Ahilik teşkilatı ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru: l. Haçlı Seferi Papa ll. Urbanus’un çağrısı ile başladı. Ancak l. Kılıç Arslan tarafından öncüleri Anadolu’da yok edildi. Sonradan gelen Haçlı ordusu Antakya’yı aldıktan sonra, Kudüs’ü Fatimiler’den aldı. l. Haçlı Seferi sonunda Urfa, Antakya ve Kudüs’ü içine alan bir Latin Krallığı kuruldu. Buna göre, l. Haçlı Seferi ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Papa Hristiyan dünyasını Müslümanlara karşı kışkırtmıştır.
B) Anadolu’da feodal devletler kurulmuştur.
C) Kutsal toprakların bir kısmı Haçlılara geçmiştir.
D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin saygınlığı artmıştır.
E) İstanbul Haçlılara geçmiştir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı SeferIeri’nin ekonomik nedenlerinden biri değildir?
A) Avrupa devletlerinin zenginlik hevesi
B) Kudüs’ün geri alınmak istenmesi
C) Avrupalıların toprak sahibi olmak istemeleri
D) Avrupa’da baş gösteren işsizlik sorunu
E) Ticaret yollarının bir kısmının Müslümanlarda olması

Soru: Haçlı Seferleri’nin bazı nedenleri şunlardır:
o Papa ve din adamlarının etkinliğini ve nüfuzunu artırmak istemesi
o Şövalyelerin, şan, şöhret ve macera isteği
o Haçlıların Müslümanların kontrolündeki İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçirmek istemeleri
o Bizanslıların Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi
Yukarıda verilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir?
A) Siyasi
B) Dini
C) Hukuki
D) Ekonomik
E) Askeri

Soru: – I. Kılıçarslan
– I. Mesut
Yukarıda belirtilen hükümdarlar Haçlı Seferleri’ne karşı başarılı mücadelelerde bulunmuşlardır. Verilenler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarlığını yapmışlardır?
A) Büyük Selçuklu Devleti
B) Anadolu Selçuklu Devleti
C) Memlükler
D) Danişmendliler
E) Tolunoğulları

Soru: Buna göre,
l. Avrupa’da skolastik düşüncenin etkili olduğu,
II. Papanın siyasi gücünün bulunduğu,
III. Avrupa ile Bizans arasında mezhep birliğinin görüldüğü yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Büyük Selçuklular – Katvan Savaşı
Anadolu Selçukluları – Kösedağ Savaşı
Yukarıdaki eşleştirmede belirtilen savaşların Türk tarihi açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam dünyasında Türk devletlerinin saygınlığının artması
B) Ahi teşkilatının kurulması
C) Bizans’ı zayıflatması
D) Beyliklerin ortadan kaldırılması
E) Türk devletlerinin yıkılması

Soru: Türk-İslam devletlerinde havraların, camilerin, kiliselerin ibadetlere açık olmasına bakılarak,
I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır.
II. Hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır.
III. Halk yönetime katılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Memlüklerde, hükümdarlık hanedan anlayışına göre yürütülmesine rağmen, bazen güçlü komutanlar da iktidara gelebiliyordu. Bu durum, Memlük Devleti’nde;
I. devlet yönetiminin istikrar göstermesi,
II. taht mücadelesinin yoğunlaşması,
III. Türkiye Selçukluları’yla dostane ilişkiler kurulması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar