Soru:
Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasi, sosyal ve ekonomik olayların, yer ve zaman gösterilerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde günümüze aktarılmasını sağlayan bilimdir.
Durum: Bizans, Türkler’in batıya ilerleyişini durdurmak ve Türkler’i Anadolu’dan atmak için Türk|er`le büyük bir savaşa girişmiş ancak yenilmiştir. Bu olay Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açmıştır.
Yukarıda verilen tanıma göre durumda eksik olan ve belirtilmesi gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilerin olaya etkileri
B) Komutanların savaş taktikleri
C) Olayın yaşandığı zaman
D) Olayın yaşandığı dönemdeki iklim koşulları
E) Olayın diğer olaylarla bağlantısı

Soru: ‘Tarihini bilmeyen bir toplum, belleğini yitirmiş bir insana benzer.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, tarih öğretiminin sağladığı yararlarla ilgili olarak doğru bir yargı değildir?
A) Tarih toplumun hafızasıdır.
B) Tarih milli birlik ve beraberliği sağlar.
C) Milli duygunun oluşması ve millet olmanın yolu tarihten geçer.
D) Tarih bilimi, Dünya’nın oluşumu hakkındaki gerçekleri ortaya koyar.
E) Tarih geçmiş ile gelecek arasında köprüdür.

Soru: Sosyal bir bilim olan tarih, geçmişte yaşanmış ve sona ermiş olayları inceler. Tarih biliminin bu özelliği olayların araştırılmasında aşağıdakilerden hangisini imkansız hale getirmiştir?
A) Olayların incelenmesinde tarafsız kalınmasını
B) Olayın yaşandığı dönemin koşullarına göre inceleme yapılmasını
C) Olayların açıklanmasında belgelerden yararlanılmasını
D) Olaylar üzerinde deney ve gözlemin yapılmasını
E) Farklı bilimlerden faydalanılmasını

Soru: Tarih, “İnsan olarak nereden geliyoruz? Geçmişimiz nedir?” gibi sorulara yanıt arayan bir bilim dalıdır. Buna göre tarih biliminin;
l. Gelişmişlik düzeyinin ülkeler arasında farklılık göstermesi
II. Toplumlarda ulusal tarih bilincinin oluşması
III. Bazı ülkeler arasında siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru: Yeni Taş (Neolitik) dönemine ait yerleşim yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda sur kalıntılarına rastlanmazken, kalkolitik döneme ait bazı yerleşim yerlerinin surlarla çevrili olduğu görülmüştür. Bu farklılığın görülmesinde;
l. Savunma gereksiniminin ortaya çıkması
II. Siyasi örgütlenmelerin olması
III. Tarımsal faaliyetler ile uğraşılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu salık bulamaz?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar