Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Ülke ekonomileri üç temel sektörden oluşmaktadır. Bu sektörler tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin ülke ekonomilerindeki payı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde tarım sektörünün ülke ekonomisindeki payı oldukça az iken gelişmişlik seviyesinin düşük olduğu ülkelerde tarım sektörünün ülke ekonomisindeki payı daha fazladır.

Türkiye’de üç temel sektörün gayrisafi millî hasıla (GSMH) içindeki payları incelendiğinde yıllara göre önemli değişim olduğu görülmektedir. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ülke ekonomisinde en büyük paya sahip sektör tarımdı. Günümüzde ise bu dağılımdaki en yüksek pay hizmet sektörüne aittir.

Türkiye’de tarım sektörünün ülke ekonomisindeki payının azalması tarımsal üretimin ve tarım sektöründen elde edilen gelirin azaldığı anlamına gelmez. Sanayi ve hizmet sektörlerinde gelişme tarım sektöründen daha fazla olması tarımın ekonomideki payını azaltmıştır.

Örnek Soru: Türkiye’de sanayi faaliyetleri ülke ekonomisinde büyük öneme sahiptir.

Türkiye ekonomisinde sanayi faaliyetlerinin büyük öneme sahip olduğuna;

I. dış ticaret gelirlerinin %90’nından fazlasının sanayi sektönjnden elde edilmesi,
II. sanayi sektöründe çalışan nüfus oranının sürekli artması,
II. sanayide kullanılan ham madde kaynaklarının önemli bir bölümünün dış satım yoluyla karşılanması,
IV. nüfusun büyük bölümünün kentlerde yaşaması

durumlarından hangileri kanıt gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III e) II ve III D) II ve IV E) III ve IV] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar