Türkiye’nin Ekonomi Politikaları ve Amacı Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYENİN EKONOMİK POLİTİKALARI

1923 – 1932 Dönemi

 • 1923’de İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır.
 • 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmıştır.
 • 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu ve Gümrük Kanunu çıkarılmıştır.
 • Ziraat Bankası çiftçilere kredi imkanı sağlanmıştır.

1932 – 1950 Dönemi

 • Karma ekonomi sistemi benimsenmiş ve sanayi planları uygulanmıştır.
 • 1933 yılında Sümerbank kurulmuştur.
 • 1938-1942 yılları arasında |. Beş yıllık sanayi planı hazırlanmıştır.
 • 1938-1942 yılları arasında savaş ekonomisi uygulanmıştır.
 • 1948—1952 yılları arasında Liberal karakterli bir ekonomik kalkınma planı uygulanmıştır.

1950 – 1960 Dönemi

 • Ekonomik kalkınmanın en hızlı yaşandığı dönemdir.
 • Ekonomide devletin etkisi azalmış özel sektör desteklenmiştir.
 • Altyapı çalışmalarına önem verilmiş ve projeler hayata geçirilmiştir.
 • Tarıma sanayiden daha çok önem verilmiştir.

1960’tan Sonraki Dönem

 • Beş yıllık kalkınma planları uygulanması fikri benimsenmiştir.
 • Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

 1. 1963-1967 yılları arasında ilk beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır.
 2. Bu tarihten günümüze kadar dokuz tane kalkınma planı hazırlanmıştır.
 3. Son kalkınma planı 2013-2018 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
 4. 1980 yılından sonra Serbest Piyasa Ekonomisi modeli uygulanmaya başlamıştır.
 5. 24 Ocak kararı ile devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmıştır.
 6. 1983 yılından sonra ekonomide dışa açılma süreci başlamıştır.
 7. Bölgesel ve küresel güç haline gelmiştir.
 8. 1932 Anayasasında planlı kalkınmayı ve planların devlet tarafından hazırlanmasını hükme bağlamıştır.

POLİTİKALARIN AMACI

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının amacı doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak, istihdamı artırmak, dengeli gelir dağılımı oluşturmak ve ekonomik ilişkileri yürüterek istikrarlı kalkınmayı sağlamaktır.

Bu amaçla, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar