20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya


Milli Mücadele


Atatürkçülük ve Türk İnkılabı


İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya


2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya


2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya


Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye


21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya


Soru: Çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik’te zengin bir kültürel yaşam mevcuttu. Sosyal yapının çeşitliliği hoşgörü ortamını da beraberinde getirmişti. Bu yapılanma, Atatürk’ün …… inanan bir lider olmasına zemin hazırlamıştır.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türkçülüğe
B) İslamcılığa
C) çağdaşlaşmaya
D) monarşiye
E) demokrasiye

Soru: Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynamış ve kısa sürede halkın büyük sevgisini kazanmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Mustafa Kemal’in, Millî Mücadele’nin önderi olarak kabul edilmesini
B) Mustafa Kemal’in, Hareket Ordusunun kurmay başkanlığını üstlenmesini
C) Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin yeniden ilan edilmesini
D) Mustafa Kemal’e Sofya’da ataşemiliterlik görevi verilmesini
E) Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almasını

Soru: Uşi Antlaşması’na göre Oniki Ada Balkan Savaşları sona erinceye kadar geçici olarak İtalya’nın yönetiminde kalacaktı. Ancak İtalya, Balkan Savaşları bittikten sonra da antlaşmaya aykırı bir şekilde On İki Ada’yı elinde tutmaya devam etmiştir.
İtalya’nın bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin temel etken olduğu savunulabilir?
A) Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünün
B) Balkan devletlerinin birbirleriyle savaşmasının
C) İngiltere’nin, Kıbrıs’ı işgal etmesinin
D) Trablusgarp’ın, İtalya’ya bağlanmasının
E) Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin ilan edilmesinin

Soru: Osmanlı Devleti ile Almanya, |. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Uzak Doğu’daki sömürgeleri ile ilişkilerini kesmek için iki defa Süveyş Kanalı’na harekât düzenlemiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti ve Almanya’nın Kanal Harekatı ile öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) İngiltere’nin, Fransa ve Rusya ile bağlantısını kesmeyi
B) İngiltere’nin ekonomik ve askerî gücünü zayıflatmayı
C) Hindistan’daki Müslümanları ayaklandırmayı
D) Akdeniz ticaretini canlandırmayı
E) İngilizler ile Arapların iş birliğini önlemeyi

Soru: Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmasına rağmen ülke içinde Türklerin nüfusu anmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Balkanlardaki Türklerin Anadolu’ya göç etmesinden
B) Balkan devletleri arasında anlaşmazlıkların çıkmasından
C) İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesinden
D) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesinden
E) Anadolu’da ovaların tarıma açılmasından

Soru: Trablusgarp’ı işgal eden İtalya burada beklemediği bir direnişle karşılaşmış, gönüllü genç Osmanlı subaylarının örgütlediği yerli halkın oluşturduğu milis kuvvetler karşısında başarısız olarak iç bölgelere girememiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak amacıyla On iki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’nı topa tutmuştur. Buna rağmen Osmanlı Devleti geri adım atmamıştır. Bu sırada Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Osmanlı Devleti, İtalya ile anlaşmak zorunda kalmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Trablusgarp halkının topraklarını başarıyla savunduğuna
B) İtalya’nın, Osmanlı Devleti’ne denizden de baskı yaptığına
C) Balkan Savaşı’nın, Osmanlı Devleti’nin İtalya’ya karşı direncini kırdığına
D) Balkan devletleriyle İtalya’nın birlikte hareket ettiklerine
E) Trablusgarp’ta yaşayanların Osmanlı Devleti’nden ayrılmak istemediğine

Soru: II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’na göre; Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardı. Türklere mülkiyet hakkı verilecek, ilk ve orta okullarda eğitim dili Türkçe olacak, din ve mezhep hürriyeti sağlanacaktı.
İstanbul Antlaşması’ndaki bu hükümlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Bulgaristan’ın, Osmanlı Devleti’nin himayesine alınmasına
B) Bulgaristan’ın, Slav birliğine katılmasının engellenmesıne
C) Bulgaristan’daki Türklerin millî kimlik ve kültürlerinin korunmasına
D) Bulgaristan’da kültür birliğinin sağlanmasına
E) Balkanlarda Türklerin yaşadığı yerlerin Osmanlı sınırlarına katılmasına

Soru: Fransız İhtilali ile siyasi nitelik kazanan milliyetçilik akımının etkisiyle 1870 yılında İtalya, 1871 yılında ise Almanya millî birliklerini kurduktan sonra kısa sürede sanayilerini de geliştirmişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Avrupa’da güçler dengesinin bozulmasına
B) Totaliter rejimlerin kurulmasına
C) Sömürgecilik yarışının sona ermesine
D) Viyana Kongresi’nin toplanmasına
E) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına

Soru: “Hükümet yazışmaları dışındaki bütün haberleşme (telsiz, telgraf ve kablo), ulaşım araç ve gereçleri, Anlaşma Devletleri tarafından denetim altına alınacaktır.”
Anlaşma Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bu hükmüyle,
I. Anadolu’da ulaşım ve haberleşmeyi düzenli hâle getirme,
II. işgal bölgelerine asker sevkiyatını kolaylaştırma,
lll. işgal hareketlerinin Anadolu’nun her yanında duyulmasını engelleme
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II 0) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Soru: Balkan Savaşları sonunda Balkanlarda azınlık statüsüne düşen Türkler baskı ve zulümlere maruz kalmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına
B) Balkanlarda Slav – Germen rekabetinin başlamasına
C) Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasına
D) Balkan Türklerinin Anadolu’ya göç etmesine
E) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesine

Soru: Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmasıyla birlikte dört yüz bin kişilik Osmanlı ordusunun asker sayısı elli bine inmiştir.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açtığı savunulabilir?
A) Mebuslar Meclisinin kapatılmasına
B) Ülke topraklarının işgaller karşısında savunmasız kalmasına
C) Avrupalı devletlerin, azınlıkların koruyuculuğunu üstlenmesine
D) Hazine harcamalarının artmasına
E) Anlaşma Devletleriyle imzalanacak barış antlaşmasının gecikmesine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar