Tarih

Araştırmacı Tarih Yazıcılığı

XIX. yüzyılda görülmeye başlamış bir türdür. Bu tarih yazımında olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel...

Öğretici Tarih Yazıcılığı

Milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeye yönelik olan bir yazım ile oluşturulur. Bu şekilde topluma fayda sağlamak amaçlanmıştır. Bu tarzın...

Geçmişten Günümüze Tarih Yazıcılığı

Tarih Yazıcılığına Genel Bakış Eski Yunanlılarda MÖ V. yüzyılda Herodotos ile başlayıp Thukydides ile devam etmiştir. İslam tarih yazıcılığı, VII....

Tarih Yazıcılığının Gelişimi

İnsanlar, zaman içerisinde çeşitli alanlarda edindikleri tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Buna bağlı olarak çeşitli konuları yazılı hale getirmişlerdir....

Zaman ve Takvim Bilimi

İnsanlar, uğraşıları ve yaşam şartları gereği zamanı bilmek, değerlendirmek ve ölçmek ihtiyacından dolayı takvimi oluşturmuşlardır. Takvimler, Ay yılı ve Güneş...

Tarih Araştırma Yöntemleri

a. Tarama (Kaynak Arama) Tarihi olayların açıklanmasında bize yardımcı olan verilerdir. Tarihi bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme...

Tarih Biliminin Yöntemi

Tarih, beşeri bir bilimdir. Tarihin kendine özgü yöntemleri vardır. Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma...

Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği

Tarihte bilgiler olayın geçtiği döneme ait verilere dayanır. Zamanla yeni belge ve bulguların elde edilmesiyle yeni bir bilgi elde edilebileceği...

Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

Tarihi bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal,...

Tarih Öğrenmenin Önemi

Tarih öğrenimi; bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlamaktadır. Tarih eğitimi ile; Uygarlıkların nasıl meydana geldikleri, Toplumların birbirlerine olan katkıları...

Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilecek hususlar

Olaylarla ilgili tüm yazılı ve yazısız belgelerden yararlanılmalıdır. Olayın üzerinden belli bir zaman dilimi geçmelidir. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulmalıdır....

Tarihi Olayların Özellikleri

Olaylar, belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, ancak benzer olaylar, benzer...

Tarih Araştırmalarında Neden – Sonuç, Yer – Zaman İlişkisi

Tarih Araştırmalarında Neden – Sonuç İlişkisi Bir önceki olayın sonuçları bir sonraki olayın nedenlerini doğururken; Tarih araştırmalarında dünden bugüne uzanan...

Tarihin tanımı ve konusu

Tarihin Tanımı Tarih: İnsanların, toplumları etkileyen faaliyetlerinden doğan olayları yer ve zaman göstererek anlatan, olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve...

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Belgrad’ın fethi ile Osmanlı Macar ilişkileri iyice bozuldu. Fransa kralının yardım isteğini de dikkate alan Kanuni 1526’da Macaristan Seferine çıktı....

Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Kayı boyu, Oğuzların Bozok koluna bağlıdır. Anadolu’da ilk olarak Ahlat’a gelen Kayılar, I. Alaeddin Keykubat tarafından...

14. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlarda siyasi birlik yoktu. İrili ufaklı pek çok devlet bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu küçülmüş, zayıflamış, askeri gücünü...

Türk Göçleri Nedenleri ve Sonuçları

ANA YURT VE TÜRK GÖÇLERİ Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağlarından batıda Hazar Denizi ve İtil...

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

Türkler, tarihin en eski toplumlarından biridir. Türklerle ilgili yapılan arkeolojik kazılar, Türk tarihinin dört bin yıldan fazla bir geçmişe sahip...

Tarih öncesi çağlar

İnsanoğlunun yeryüzünde görülmesiyle başlayıp yazının icadına kadar süren dönemdir. Bu dönem kendi arasında Taş ve Maden olmak üzere iki temel...

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimi ve İnsan Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini (dini, siyasi, ticari, sosyal vb.), birbirleriyle olan ilişkilerini neden sonuç ilişkisi...

18. yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

1. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılın sonunda yapılan Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla çok fazla toprak kaybetmişti bu durum, Osmanlı’nın Avrupa’nın gerisinde...

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

18. YÜZYIL ISLAHATLARININ ÖZELLİKLERİ 1. XVIII. yüzyıl ıslahatları padişah ve devlet adamları tarafından yapıldı. Islahatlarda halkın istek ve beklentileri dikkate...

3. Selim Dönemi Islahatları

III. SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim babası gibi yenilik taraftarı bir padişahtı. 2. III. Selim...

1. Abdülhamit Dönemi Islahatları

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. Yeniliklere önem veren I. Abdülhamid Avrupa’dan danışmanlar getirtti, Sadrazam Halil Hamit Paşa ise Kapıkulu Ocaklarını...

3. Mustafa Dönemi Islahatları

III. MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARI III. Mustafa yenilik taraftarı bir padişahtı. Kendisi gibi yenilikçi bir sadrazam olan Koca Ragıp Paşa ile...

1. Mahmut Dönemi Islahatları

I. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1. Patrona Halil isyanının ardından tahta çıkan I. Mahmut İran Seferleri konusunda görüşlerini alma bahanesiyle Patrona...

Lale Devri (1718 – 1730)

1718 – 1730 LALE DEVRİ 1. Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması’yla başlayan ve 1730 Patrona Halil isyanıyla sona eren dönemdir....

18. yüzyıl Osmanlı Dış Siyaseti

OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ 1. Rusya’da bu dönemde iktidara gelen Çar I. Petro devletinin gücünü artırmak amacıyla birtakım hedefler belirledi;...

Fransa’nın Mısırı İşgali

1798 FRANSA’NIN MISIR’I İŞGALİ Nedenleri: a. Fransa’nın zayışayan Osmanlı Devleti’nden Doğu Akdeniz üstünlüğünü almak istemesi, b. 1789 Fransız İhtilali’nin verdiği...

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.

Sonraki Sayfa »
ankara escort bayan ankara escort ankara escort bayan bayan escort ankara