Türkiye’de Doğal Kaynak – Ekonomi İlişkisi Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Doğal Kaynak – Ekonomi İlişkisi

Doğal kaynakların çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olan Türkiye ayrıca bor, krom ve mermer kaynakları bakımından oldukça zengin rezervlere sahiptir. Bu ürünlerin hem üretiminde hem de ihracatında önemli paya sahiptir. Ancak petrol, doğal gaz ve taş kömürü gibi enerji kaynakları ülke ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzaktır. Buna karşılık Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin göstermiş olduğu gelişmeye bağlı olarak ülkenin enerji tüketimi ve ihtiyacı hızla artmaktadır.

Ülkenin artan enerji talebinin bir bölümü yenilenebilir çeşitli kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu kaynaklar ülke ihtiyacının tamamını karşılayamadığı için ülkedeki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu durum ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü Türkiye’nin dış ticaret giderlerinin önemli bir bölümünü petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının ithalatından kaynaklanan giderler oluşturmaktadır. Türkiye’nin önemli doğal kaynak zenginliklerinden birini de topraklar oluşturmaktadır. Ülkede iklim ve yer şekillerinin kısa mesafelerde değişim göstermesi toprak çeşitliliğini arttırmıştır. Bu durum ülkenin tarımsal üretim potansiyelini olumlu yönde etkilemekte ve tarım sektöründen elde edilen gelirin artmasını sağlamaktadır.

Topraklar tarımsal faaliyetlere olan olumlu etkilerinin yanı sıra birçok sanayi koluna da ham madde olarak kullanılmaktadır.

Türkiye arazisinin önemli bir bölümü dağlık ve engebeli yapıdadır. Bu durum ülkedeki akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin yüksek olmasına neden olmuştur. Türkiye’de akarsular üzerine kurulmuş olan hidroelektrik santralleri ile üretilen elektrik ülkenin enerji kaynakları bakımından dışa olan bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye arazisinin önemli bir bölümünün yakın jeolojik dönemde oluşmuş genç araziler olması ülkenin jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasına neden olmuştur. Ülkenin pek çok bölgesinde jeotermal kaynaklara rastlanmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar