Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Metinlerin Sınıflandırılması

 1. Olay Çevresinde Gelişen Edebî Metinler
 2. Öğretici Metinler
 3. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)
 4. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (ŞİİR)

Şiir Bilgisi

Söz Sanatları

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı (Geçiş Dönemi)

Halk Edebiyatı

 1. Türk Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri
 2. Halk Edebiyatı Nazım Türleri
 3. Anonim Halk Edebiyatı
 4. Aşık Edebiyatı
 5. Tekke-Tasavvuf Edebiyatı

Divan Edebiyatı

 1. Divan Edebiyatında Akımlar
 2. Divan Edebiyatı Nazım Türleri
 3. Divan Edebiyatında Nesir
 4. Divan Edebiyatında Nesir Türleri
 5. Divan Edebiyatı Nesir Yazarları
 6. Divan Edebiyatında Şiir

Tanzimat Edebiyatı

 1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı Öğretici Metinler
 2. Tanzimat Birinci Dönem Edebiyatı Sanatçıları (1860-1876)
 3. Tanzimat Dönemi İlk Gazeteler ve Özellikleri
 4. Tanzimat İkinci Dönem Edebiyatı Sanatçıları Eserleri (1876—1896)

Servetifu Edebiyatı

 1. Servetifünun Genel Özellikleri
 2. Servetifünun Edebiyatı Sanatçıları
 3. Servetifû Edebiyatı Öğretici Metinler
 4. Servetifü Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Metinler
 5. Servetifü Topluluğunun Oluşumu, Temsilcileri ve Dağılması

FECRİATİ Edebiyatı (Topluluğu) (1909-1912)

  1. Fecr-i Ati Topluluğu Genel Özellikleri

Milli Edebiyat

 1. Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
 2. Millî Edebiyat Dönemi Fikir Akımları ve Temsilcileri
 3. Milli Edebiyat Şiirinin Genel Özellikleri
 4. Milli Edebiyat Dönemi Grupları
 5. Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler
 6. Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları
 7. Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları Eserleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 1. Saf (Öz) Şiir
 2. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir)
 3. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
 4. Cumhuriyet Döneminde Tiyatro
 5. Cumhuriyet Dönemi Roman-Hikaye
 6. Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kullanılan Teknikler
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 1923-1980 Arası
 8. Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları Eserleri ve Özellikleri
 9. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 10. Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Batı Edebiyatı Akımları

Dünya Edebiyatı

Güzel sanatlar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi gerçeği yansıtmamaktadır?

A) Gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır.
B) Kavramların, gözlemlerin değil; sezginin öne çıktığı eserlerdir.
C) Sanat eserinin gerçekliği dile getirişi göreceli değildir.
D) Eserler, kendi devirlerinin sanat zevk ve anlayışından hareketle kurgularını yapılandırır.
E) Güzel sanatlar öğretmez, açıklamaz; çağrıştırır, hissettirir.


Dilin en önemli özelliği insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç olmasıdır. İnsanlarla bütün ilişkilerimizde dil bize aracılık ederek sosyal bağlarımızı düzenliyor, hayatın her alanındaki birikimlerin ileriki kuşaklara aktarılmasını sağlıyorsa dilin insan ve toplum hayatındaki önemi de büyük demektir.

Bu parçada dilin hangi işlevlerinden söz edilmektedir?

A) İletişim-öğreticilik
B) Kültür aktarımı-iletişim
C) Estetik haz verme-öğreticilik
D) Estetik haz verme-iletişim
E) Kültür aktarımı yapma-öğreticilik

Çözüm: Parçanın ilk cümlesinde dilin insanlar arasında iletişimi sağlayan araç olduğundan söz edilmektedir. Bu ifade dilin iletişim fonksiyonunu gösterir. Hayatın her alanındaki birikimlerin ileriki kuşaklara aktarılmasını sağlaması da kuşaklar arası kültür
aktarıcısı olduğuna işarettir.


Dil insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak, birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kullandıkları sesli ya da yazılı göstergeler dizgesidir. Dil, toplumdaki bireylerin birbirleriyle anlaşmaları, kaynaşmaları, uyum içinde yaşayabilmeleri ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarabilmeleri için gereklidir. Dil, onu konuşan toplumun yaşayış biçiminin, geniş anlamda kültürünün, dünya görüşünün, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evrelerin ve başka toplumlarla kurduğu ilişkilerin yansıtıcısıdır. Dil, bir toplumun evreni anlayış ve anlatış biçimidir.

Bu parçada dilin yararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlama
B) Kültür ögelerini sonraki kuşaklara aktarma
C) Toplumun aynası olma
D) İnsanların kendilerini ifade etmelerini sağlama
E) Dünyada olup bitenlerin anlaşılmasını sağlama


Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir?

A) Anılar, olaylar yaşandıktan çok sonra yazıya dökülür.
B) Anılar; hakkında yazılan kişinin hayatının tümünü değil, bir kesitini alır.
C) Anılar, gerçeklerin ortaya çıkmasında birer tarihî belge vazifesi görür.
D) Anılar açık, sade ve akıcı bir üslupla içtenlikle yazılır.
E) Anıların yazımında üçüncü kişili anlatım kullanılır.


Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi doğrudur?

A) Sohbette dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılırken fıkrada sanatsal işleviyle kullanılır.
B) Fıkrada her türlü konu işlenebilirken denemede sadece güncel konular işlenebilir.
C) Sohbette dil günlük konuşma diliyken denemede dilin olanaklarından yararlanılır.
D) Sohbette birinci kişili anlatım kullanılırken denemede üçüncü kişili anlatım söz konusudur.
E) Sohbette anlatım biçimi olarak açıklayıcı anlatım kullanılırken denemede tartışmacı anlatım kullanılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar