Soru: XVII. yüzyılda yapılan savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmaması; savaşların uzaması ve istenen sonuçların alınamamasına yol açmıştır.
Bu olumsuzlukların Osmanlı Devleti’ne XVII. yüzyılda meydana getirdiği sonuçlar arasında,
I, hazine masraflarının artmasıyla bütçe açıklarının çoğalması,
ll. düşman devletler açısından ordunun caydırıcı gücünün azalması,
Ill. Yeniçeri Ocağına alternatif batı usulünde bir ordu kurulması
durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir?

Soru: Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Hristiyanlığın resmen kabul edilmesi zamanla kiliseye geniş ayrıcalıklar verilmesine, kilisenin giderek güçlenmesine ve imparatorluğun dağılmasından sonra da kilisenin Avrupa’daki en etkin güç olmasına yol açmıştır.
Bu durum Orta Çağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Kilise öğretilerinin Avrupa’da düşünce dünyasına hükmetmesine
B) Coğrafi Keşiflerle zenginliğin artmasına
C) Bilimsel gelişimin hızlanmasına
D) Özgür düşüncenin yeni buluşlara zemin hazırlamasına
E) Siyasi gücün tek merkezde toplanmasına

Soru: Antik Çağ felsefesinin anlaşılması için yeni bir değerlendirme girişimi olarak ortaya çıkan Hümanizm Rönesans’ın gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. XVII. yüzyılda ise deneysel bilimlerdeki gelişmeler, bilim insanlarında doğanın matematiksel olarak ispatlanabilir olduğu düşüncesini doğurmuş, ayrıca akılcılık yani rasyonallzm öne çıkmıştır.
Bu gelişmeler Yeni Çağ Avrupası için aşağıdakilerden hangisini açıkça doğrular?
A) Kilisenin toplumsal alandaki baskısının arttığını
B) Bilginin akılla ispatlanabilir olanına itibar edilmeye başlandığını
C) Rönesans’ın İtalya’da başladığını
D) Eğitimde kilise etkisine son verildiğini
E) Avrupa kültürünün, Avrupa dışında da etkili olduğunu

Soru: Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşmasında yer alan;
– Kırım’a bağımsızlık verilecek, ancak Kırım halkı dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak,
– Rus Hristiyanları Kudüs’teki kutsal mekânları serbestçe ziyaret edebilecek,
– Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk karasularında serbestçe ticaret yapabilecek,
maddeleri aşağıdakilerden hangisini doğrulamaz?
A) Rusya, Osmanlı egemenlik haklarını çiğnemiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin sınırlarında değişiklik meydana gelmiştir.
C) Osmanlı Devleti, ilk kez toprak kaybetmiştir.
D) Rusya, Osmanlı Devleti’nden yeni kazanımlar elde etmiştir.
E) Rus ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi öngörülmüştür.

Soru: – 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olması.
– 1779 Aynalıkavak Sözleşmesi ile Şahin Giray’ın Kırım Hanı olması,
– 1783’te Rus ordusunun Kırım’a girmesi
Yukarıda verilen gelişmelerle ilgili olarak,
l. Rusya’nın, Karadeniz’e doğru yayılmak amacıyla Kırım hâkimiyetine öncelik verdiği,
II. Kırım’ın aşama aşama Rus denetimine girdiği,
lll. Osmanlı donanmasının Karadeniz’deki varlığının sona erdiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) I ve ll C) l ve lll
D) ll ve III E) I, II ve lII
A) Yalnız l B) Yalnız Il C) l ve ll
D) l ve Ill E) l, ll ve lll

Soru: Yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla sonuçlanan Coğrafi Keşifler sonucunda,
I. Avrupalılarda, keşfedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirme düşüncesinin öne çıkması,
Il. Avrupalı göçmenlerin keşfedilen kıtalara göç etmeleri,
lll. ilk sömürge İmparatorluklarının kurulması
durumlarından hangilerinin meydana geldiği söylenebilir?
A) Yalnız l B) l ve ll C) l ve lll
D) ll ve lll E) l, Il ve lll

Soru: Osmanlı Devleti’nde Avrupa’da eğitim gören Osman Hamdi Bey’in Sanayii Nefise adlı ilk resim eğitimi veren okulu açması,
I, minyatür ve ebru gibi sanat anlayışının önemini azaltıcı gelişmelerin yaşandığı,
II. sanatta evrensel değerlerin kabul gör
Ill. laiklik anlayışının yaygınlaştığı
yargılarından hangilerini kanıtlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l, ll ve lll

Soru: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne dışarıdan yapılan göçler sonucunda gelen insanlar Konya, Adana ve kıyı ovalarına yerleştirilmiştir.
Bu durum Osmanlı Devleti’ndeki,
I. tarımsal üretimin artması,
II. siyasi yapının değişmesi,
Ill. kentlerde işsizliğin artması
gelişmelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve ll E) II ve IIl


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar