Turizm Faaliyetlerinin Etkileri Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Turizm faaliyeti hem bu etkinliklere katılan bireyler hem de turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölge ve ülkeler açısından çeşitli etkilere sahiptir. Turizm faaliyetlerinin bu etkilerinin anlaşılmasından sonra ülkelerin turizm faaliyetlerine verdiği önem ve bu faaliyetlere yönelik politikalar artış göstermiştir.

Turizm Faaliyetlerinin Etkileri

  • Ekonomik Etkiler
  • Sosyal ve Kültürel Etkiler
  • Politik Etkiler
  • Ekolojik Etkiler

Turizmin Ekonomik Etkileri

Turizm, ekonomik etkisi ile dünyanın en dinamik ve en büyük endüstrilerinden biridir. Turizmin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal etkileri bu faaliyetlere verilen önemin artmasında etkili olmaktadır. Özellikle turizmin oluşturduğu ekonomik etkiler, ülkelerin turizmi geliştirme çabalarını hızlandırmaktadır. Turistlerin bir ülkede yaptıkları harcamalar, sektördeki ücretleri ve diğer ekonomik alanlardaki gelirleri oluşturmaktadır. Turizm sektörü birçok faaliyet koluyla yakın ilişkide olduğu için gelirleri diğer mal ve hizmetin ihracatından daha çok olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin turizm; otellerde, lokantalarda, kahvehanelerde, seyahat acentalarında, ulaştırma alanında, şenliklerde, spor faaliyetlerinde, özel veya kamu satış yerlerinde, kısacası turistlerin para harcadığı her yerde çalışan kişilere belirli gelirler sağlamaktadır.

Turizm faaliyetlerinin oluşturduğu bu ekonomik gelirler özellikle sanayi faaliyetlerinin gelişmediği veya kısıtlı olduğu ülkeler açısından büyük öneme sahiptir. Yeterli gelişme düzeyine sahip olmayan ülkelerin döviz girdisi sağlaması ve dış ticaret açıklarının kapatılması açısından turizm faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.

Turizmin Politik Etkileri

Ülkeler arasındaki ilişkiler üzerinde ülkelerin birbirlerini tanıması önemli bir etkendir. Birbirlerinin kültürlerini, alışkanlıklarını turizm sayesinde tanıyan halklar arasında yakınlaşma artmaktadır. Turizm kapsamında düzenlenen festivaller, fuarlar ve organizasyonlar sayesinde farklı uluslardan insanlar bir amda bulunma ve tanışma fırsatı bulmaktadır. Bu da evrensel barışın sağlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca ülkelerin politik ilişkilerini katkı sağlamaktır.

Turizmin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Turizm, insanların farklı coğrafi yerleri gezmelerine ve başka türlü bir araya gelmesi mümkün olmayan kişiler arasında sosyal ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur. Turistler; kültürler, etnik yapılar, dinî gruplar, değerler, yaşam tarzları ve dillerin farklı olmasının bir sonucu olarak gittikleri ülkelerde yeni kültürlerle tanışıp onlarla etkileşim içine girerler. Bu etkileşim farklı kültürden, dinden ve etnik yapıdan insanlar arasında ilişkilerin gelişmesine ve farklı toplulukların birbirini tanıması ve birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasına katkı sağlar.

Turistler; hatıra eşyaları, sanat eserleri, el sanatı ürünleri, kültürel izler taşıyan ögelerle ilgilenirler. Turistler tarafından gösterilen bu ilgi, sanatkarların değerli görülmelerine katkıda bulunmakta ve kültürel geleneklerin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Turizmin Ekolojik Etkileri

Turizm faaliyetlerine olan taleplerin artması bir yandan doğal güzelliklerin tahrip edilmesine yol açmakta iken bir yandan da doğal çevrenin korunmasına yönelik bilincin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle gelişmişlik seviyesi düşük olan ve gelişmekte olan bölgelerde turizm faaliyetlerine olan ilginin artması bu alanlarda plansız ve hızlı yapılaşmaya yol açarak doğal çevrenin bozulmasına neden olmaktadır. Örneğin, günümüzde Türkiye’deki önemli turizm alanlarından biri olan Uzungöl yoğun ve bilinçsiz yapılaşma nedeniyle doğal güzelliğini yitirmek üzeredir. Bu tahribatın artması durumunda bir müddet sonra bu bölge turizme konu olan doğal güzelliğini yitirecek ve turizm faaliyetleri bitme noktasına gelecektir.

Turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi ancak doğal ve beşerî güzelliklerin korunması ile mümkündür. Bu bilincin artması turizme konu olan doğal ve tarihî alanların korunmasına yardımcı olacaktır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar