Bir Kahraman Doğuyor

 1. 20. yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Siyasi ve Sosyal Durumu
 2. Mustafa Kemal’in Çocukluk Hayatı
 3. Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı
 4. Mustafa Kemal’i Etkileyen Kişiler ve Olaylar
 5. Atatürk’ü Etkileyen Şehirler
 6. Atatürk’ün Eserleri ve Kişilik Özellikleri
 7. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar


Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

 1. Doğu ve Güney Cepheleri
 2. Batı Cephesi
 3. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
 4. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos 1922)
 5. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
 6. Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

 1. Atatürk İlkeleri
 2. Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar
 3. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
 4. Sanat, Spor ve Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
 5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
 6. Atatürkçülük Nedir? ve Atatürkçü Düşünce Sistemi

Demokratikleşme Çabaları

Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri ve İnkılap Karşıtı Hareketler


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası


Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Atatürk’ün Ölümü

II. Dünya Savaşı


Soru: Verilen metinden hareketle 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Demokratik yönetim anlayışının oluştuğuna
B) Sınırlarında daralmalar görüldüğüne
C) Çok uluslu yapısından dolayı siyasal sorunlar yaşadığına
D) Dağılmanın önüne geçebilmek için halkın gücünden yararlanmaya çalıştığına

Soru: Buna göre, bu fikir akımlarının ortak amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak
B) Avrupa devletlerinin ekonomik desteğini sağlamak
C) Devletin sosyal yapısını değiştirmek
D) Millet iradesini yönetime yansıtmak

Soru: “Mustafa Kemal’in yapmış olduğu görevler sırasındaki bazı çalışmaları demokrasi sisteminin işleyişi ile ilgili gözlemlerde bulunmasını sağlamıştır.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Bulgar Meclisinin toplantılarına katılmasını
B) Hareket Ordusu’nda kurmay başkanlık yapmasını
C) 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gitmesini
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasını

Soru: Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında azınlıklar, bağımsızlık amaçlı isyan etmeye başladı. Bu olaylar Mustafa Kemal’in imparatorlukların parçalandığını görmesine ortam hazırladı.
Bu durumun Mustafa Kemal’in fikir dünya-
sına katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamenter sistemi benimseme
B) Ulus devlet modelini benimseme
C) Askerî başarıların siyasi başarılarla tamamlanması gerektiği düşüncesine sahip olma
D) Tam bağımsızlığı koşulsuz sağlama düşüncesine sahip oma

Soru: Yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin görülmesine neden olduğu söylenemez?
A) Toplumsal barışın bozulmasına
B) Yönetime duyulan güvenin azalmasına
C) Konut, beslenme ve işsizlik gibi sorunların yaşanmasına
D) Azınlıkların yönetimde etkin olmasına


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar