Türk Dili ve Edebiyatı

Fablın Yapısı ve Planı

Fablın Yapısı Olay: Çoğu zaman olağan dışı, masalımsı olaylardan örülür. Kişiler: Çoğunlukla hayvanlar, bitkilerdir ya da cansız varlıklardır; nadir olarak...

Fabl Genel Özellikleri

Fabllar, olaya dayalı sanatsal metinlerdir. Fabllarda, sembolik ve alegorik bir anlatım benimsenir. Fabllarda, özellikle “teşhis” (kişileştirme) ve “intak” (konuşturma) sanatları...

Fabl Nedir?

Kahramanları bitkiler, cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar olan ve ders verme amacı güden öğretici nitelikteki hikâyelere fabl adı verilir. Masala...

Dünya Edebiyatında Masal

Masalın ortaya çıkışıyla ilgili pek çok görüş ortaya konmuştur. Yaygın görüşe göre masalların kaynağı Yunan ve Hint mitolojileridir. Pançatantra: “Beş...

Türk Edebiyatında Masal

Türk masallarının kaynağı oldukça eskidir. Uygur Dönemi’ne ait Prens Kalyanamkara ile Papamkara gibi eserler ilk masal motiflerinin yer aldığı eserlerdendir....

Masal Çeşitleri

– Masallar, konusu bakımından dört gruba ayrılır: a) Asıl masallar (Olağanüstü masallar / gerçekçi masallar) b) Hayvan masalları: Asıl masallardan...

Masal Planı

a) Döşeme: Masalcının dinleyicileri atmosfere hazırlamak, onları biraz güldürmek, biraz da ustalığını göstermek için sıraladığı sözler zinciridir. Bunların çoğunu gelenekten alır,...

Masalın genel özellikleri

Masallarda yer ve zaman belli değildir. Masallarda çevre Kafdağı, Yedi Derya Adası, Yedi Kat Yerin Altı ve Üstü gibi büsbütün...

Masallarla Diğer Türlerin Karşılaştırması

Masallarla destanlar birbirine yakın ürünlerdir. Bunların benzer ve farklı yönleri vardır. Masallar tamamen hayal ürünüdür. Destanlar ise toplumların tarihlerinde yaşadıkları...

Masalların Tarihi Gelişimi

Türk masalları tarihin bilinmeyen bir devrinden beri sözlü gelenekte yaşamaktadır. Bu masalların toplanıp yazıya geçirilmesi 19. yüzyıldan sonra olmuştur. Türkiye’de...

Masal Nedir?

Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığı ile anlatıldığı, zaman ve mekân kavramları ile sınırlı olmayan sözlü anlatım türüne masal denir. Masallar...

Sıfat Fiil (Ortaç)

Fiilden türeyerek sıfat görevinde kullanılan fiilimsilere “sıfat-fiil” denir. Sıfat-fiil ekleri “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş“tir. Zehirlenen işçiler hemen...

Adlaşmış Sıfat

Niteleme sıfatının nitelediği isim kimi zaman düşer. Bu durumda ismin görevini ve anlamını niteleme sıfatı olan sözcük üstlenir. İsmin aldığı...

Belgisiz Sıfat

Belgisiz Sıfat: İsimleri kesin olarak değil, belirsizce belirten sıfatlardır. Belgisiz sıfatlarda genellikle sayı yönünden bir belirsizlik vardır. Birkaç şair toplanıp...

Soru Sıfatı

Soru Sıfatı: İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. İsimleri belirten soru sözcükleri soru sıfatı görevini üstlenir. Soru sıfatlarının cümleye soru anlamı...

Sayı Sıfatı

Sayı Sıfatı: İsimlerin sayısını belirten sıfatlara “sayı sıfatı” denir. Dedesini üç yıl önce kaybetmişti. Sanırım on beş işçi göçük altında...

İşaret Sıfatı

İşaret Sıfatı: İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu yolda hemen her gün kaza oluyor. cümlesinde “bu” sözcüğü kendinden sonra gelen...

Belirtme Sıfatı

a) İşaret Sıfatları: b) Belgisiz Sıfatlar c) Sayı Sıfatları d) Soru Sıfatları  

Niteleme Sıfatı

Varlıkların ya da kavramların, yani isimlerin nasıl olduklarını belirten sıfatlara “niteleme sıfatı” denir. Niteleme sıfatları, isimleri renk, biçim, durum vb....

Manzume ve Şiir

Şiir, zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün...

Dramatik Şiir

Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir hâline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu anlayış 19....

Satirik Şiir

Kişilerin ve toplumun aksak yönlerini işleyen eleştirel şiirlere satirik şiir denir. Bu şiirlerde kişiler, olay ya da durumlardaki çarpıklıklar iğneleyici...

Pastoral Şiir

Doğa güzelliklerini, yayla, orman, köy, çoban ve kır yaşamını ve buralara olan özlemi işleyen şiirlere pastoral şiir denir. Pastoral şiir,...

Didaktik (Öğretici) Şiir

Belli bir konuda bilgi ve öğüt vermek, bir düşünceyi aşılamak, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla kaleme alınan şiir türüdür. Bu...

Epik Şiir

Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, tarihî bir olayı coşkun bir dille anlatan şiir türüdür. Bu bakımdan okuyanda...

Lirik Şiir

İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Yunanistan’da eskiden lir adı verilen saz eşliğinde söylendiğinden bu adı...

Seci

Düz yazıda yapılan kafiyeye seci adı verilir. Seci, aşırı olmadığı takdirde anlatıma akıcılık kazandırır. Bu sanata özellikle divan nesrinde sıkça...

Cinas

Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı fakat anlamları farklı kelimelerin bir arada kullanılmasına cinas denir. “Eyleme vaktini zayi, deme kış yaz,...

Aliterasyon

Mısra ya da beyitte ahenk oluşturacak biçimde aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına aliterasyon denir. Dest busi arzusuyla ger ölürsem dostlar...

Tekrir

Tekrir, dizelerde ya da art arda gelen cümlelerde bir ya da birkaç kelimenin tekrarlanmasıdır. Tekrir sanatına ifadeyi güçlendirmek amacıyla başvurulur....

Sonraki Sayfa »