Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Edebiyat nedir?
 2. Edebiyat ve Bilim
 3. Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 4. Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
 5. Metinlerin sınıflandırılması
 6. İletişim Nedir?
 7. İletişim ve İletişimin Ögeleri
 8. Göstergelerin Çeşitleri, Yeri ve Önemi
 9. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 10. Dilin İşlevleri
 11. Dil – Kültür İlişkisi
 12. Dilin kullanımdan doğan türleri
 13. Yazma süreci

Hikaye

 1. Hikaye Tanımı, Hikayenin Genel Özellikleri
 2. Hikayenin Yapı Unsurları
 3. Hikaye Türleri
 4. Olay hikâyesi
 5. Durum hikâyesi
 6. Olay ve Durum Hikayesinin Farkları
 7. Hikayede Anlatım Biçimleri
 8. Hikayede Anlatım Teknikleri
 9. İsimler (Adlar)
 10. İsim Tamlamaları
 11. Noktalama İşaretleri
 12. Yazım Kuralları
 13. Hikaye yazma aşamaları
 14. Sunu Hazırlama

Şiir

 1. Nazım Birimi
 2. Nazım Biçimi
 3. Nazım Türü
 4. Şiir Türleri
 5. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri
 6. Şiirle İlgili Bazı Terimler
  –> Söyleyici ve Nakarat
  –> Mahlas ve Tapşırma
 7. Ahenk Unsurları
 8. Konularına Göre Şiir Türleri
 9. İmge
 10. Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)
 11. Sıfatlar
  –> Adlaşmış Sıfat
  –> Sıfat Fiil (Ortaç)

Masal / Fabl

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Masal türünün genel özellikleri
 2. Masal Planı
 3. Dünya Edebiyatında Masal
 4. Türk Edebiyatında Masal
 5. Fabl Nedir
 6. Fablın Yapısı ve Planı
 7. Fabl türünün genel özellikleri
 8. Fablın Dünya Edebiyatındaki Gelişimi
 9. Fablın Türk Edebiyatındaki Gelişimi
 10. Edatlar, Bağlaçlar, Ünlem

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Masal ve Fabl Yazma Aşamaları
 2. Dinleme Türleri
 3. Etkili Dinleme

Roman

 1. Roman Nedir, Özellikleri Nelerdir?
 2. Romanın Yapı Unsurları
 3. Roman türleri
 4. Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar
 5. Romanda Anlatım Teknikleri
 6. Zamirler (Adıllar)
 7. Hazırlıklı Konuşma

Tiyatro

 1. Tiyatronun Genel Özellikleri
 2. Tiyatro Metninin Biçimsel Özellikleri
 3. Tiyatronun Yapı Unsurları
 4. Tiyatronun Türleri
 5. Temel Tiyatro Terimleri
 6. Kısa Oyun Yazma Aşamaları
 7. Zarflar (Belirteçler)

Biyografi / Otobiyografi

 1. Biyografi Tanımı ve Özellikleri
 2. Biyografi Çeşitleri
 3. Otobiyografi Tanımı ve Özellikleri
 4. Biyografi ve Otobiyografi Tarihsel Gelişimi
 5. Otobiyografi ile Anı, Öz Geçmiş ve Biyografi Arasındaki Farklar
 6. Tezkire tanımı ve özellikleri
 7. Bağlaçlar
 8. Ünlem İşareti
 9. Öz Geçmiş Yazma Aşamaları

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Her sanat eseri, estetik bir kaygıyla ortaya konur.
B) Sanat eseri, insanda güzel duygular uyandırıp onun duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirir.
C) Sanat eserleri, bilimsel eserler gibi okura yeni bilgiler kazandırmalıdır.
D) Sanat eseri, özgün olması yönüyle diğer üretimlerden ayrılır.
E) Sanatçı, malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer; ayıklar; değiştirir; yorumlar; yeniden ortaya koyar.

Soru:

“Bu metinden hareketle, ‘Bir edebî metin oluşturulurken biliminden yararlanılır.’ yargısına ulaşabiliriz.” diyen bir eleştirmenin bu cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) psikoloji    B) fizik
C) felsefe        D) sosyoloji
E) tarih

Soru: Flaubert’in şu cümleleri, söz konusu prensibi daha da netleştirecektir: “Güzel üslupla yazan sanatçılara fikir ve ahlak gayelerini ihmal ettikleri için çıkışıyorlar, sanki doktorun gayesi iyileştirmek, sanatın gayesi de her şeyden önce güzellik yaratmak değilmiş gibi.”
Flaubert, bu sözünde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Sanat eserlerindeki gerçeklik kurgusaldır.
B) Sanatçı, toplumsal yaşamı yansıtmayı ilke edinmiştir.
C) Sanatçı, gerçeği estetik bir biçimde ifade etme amacının dışında bir amaç gütmez.
D) Sanat eseri bütünüyle hayal ürünü olaylardan doğar.
E) Sanatçı, eserlerinde gerçekleri sezdirmekle yetinir.

Soru: “Bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz, bir millet ki fennin icap ettirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihî terakkide yeri yoktur.”
Atatürk’ün bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Sanat, milletlerin yükselmesine katkıda bulunur.
B) Bilim ve fen, milletlerin gelişmesinde pay sahibidir.
C) Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak isteyen milletler, okullarda sanat eğitimine önem vermelidir.
D) Milletlerin ileri düzeye erişmesinde hem sanatın hem bilimin rolü vardır.
E) Milletler, bilim ve sanata değer verdikçe tarihte kendine önemli bir yer edinir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar