TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

 1. Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi
 2. Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
 3. Türkçenin Tarihi Gelişimi
 4. Yazım Kuralları
 5. Noktalama İşaretleri

HİKÂYE

 1. Hikâye (Öykü) Nedir?
 2. Hikâye Türleri
 3. Halk Hikayesi
 4. Dede Korkut Hikayeleri
 5. Mesnevi
 6. Fiilimsiler

ŞİİR

 1. İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Şiiri
 2. Geçiş Dönemi Türk Şiiri
 3. Halk Şiiri
 4. Divan Şiiri
 5. İsim Tamlamaları

Destan / Efsane

 1. Destan
 2. Doğal Destan
 3. Yapay (Yapma) Destanlar
 4. İslamiyet Öncesi Türk Destanları
 5. İslami Dönem Türk Destanları
 6. Türk Destanlarında Motifler (Mitolojik Ögeler)
 7. Efsane, Efsanelerin Sınıflandırılması
 8. Sıfat Tamlaması

Roman

 1. Tanzimat Dönemi Türk Romanı
 2. Servetifünun Dönemi Romanı
 3. Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı
 4. Cümle Türleri
 5. Anlamına Göre Cümleler
 6. Yüklemine Göre Cümleler
 7. Ögelerin Dizilişine Göre Cümleler

Tiyatro

 1. Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu
 2. Servetifû, Fecriati ve Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu
 3. Geleneksel Türk Tiyatrosu
 4. Cumhuriyet Döneminde Tiyatro
 5. Noktalama İşaretleri

Anı (Hatıra)


Gezi Yazısı


Haber Yazısı

Edebiyat ve tarih hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih bilimini anlama yolunda etkin bir rolü vardır.
B) Tarih, pek çok savaştan sebep ve sonuçlarıyla birlikte söz ederken edebiyat, bu savaşların toplum hayatında yarattığı acıları örnek olaylardan kesitler kurgulayarak canlandırır.
C) Tarih ve edebiyat bilimcilerinin kullandıkları dil ve semboller farklı olmasına rağmen her iki alan da insanı temel alır.
D) Edebiyatımızda konusunu tarihten alan pek çok roman, Türk tarihinin farklı dönemlerine kaynaklık edebilecek en önemli tarihi belgelerdir.
E) Edebiyat ve tarih; insanın geçmişe ait maceralarını, karşılaştığı durum ve olaylara ilişkin serüvenini ele alarak işlemesi bakımından birbiriyle ilintilidir.


Halk arasında oluşup ağızdan ağza, nesilden nesile aktarılan, yazanı veya söyleyeni bilinmeyen edebiyat ürünlerinin oluşturduğu edebiyat koludur. Masallar, türküler, maniler, ninniler, ağıtlar, bilmeceler, deyimler, atasözleri, tekerlemeler, efsaneler, halk hikâyeleri gibi türler vardır.

Bu parçada tanıtılan edebiyat dönemi veya kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anonim halk edebiyatı
B) Tekke edebiyatı
C) Dinî—tasavvufî halk edebiyatı
D) Divan edebiyatı
E) Aşık edebiyatı


“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyelerin anlatıcısı Dede Korkut, halkın sorunlarını halleden bir kişidir, zaman zaman hikâye kahramanı olarak rol alır.
B) Oğuzların inançları, âdetleri ve yaşayışları hakkında pek çok bilgi bulunmakta, atlı göçebe medeniyetinden İslam medeniyeti dairesine geçişin izleri görülmektedir.
C) Düzyazılarda seci; aliterasyon ve sözcük tekrarları sıkça yapılmış; şiir biçimindeki bölümlerde tam ve zengin uyak kullanılmış, hece ve aruz ölçüsü kullanılarak ahenk sağlanmıştır.
D) Bir ön söz ve on iki öyküden oluşan eser 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
E) Oğuz Türkçesiyle yazılan yapıtta sade bir dil kullanılmıştır.


Namık Kemal’in “Cezmi” adlı romanın aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tarihî roman türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir.
B) Konu, Osmanlı tarihinden alınmıştır.
C) Romantizm akımının etkisinde yazılmıştır.
D) Adil Giray, Perihan, Cezmi romanın kişileri arasındadır.
E) Romanın ön sözünde yazar; şiir, roman, tiyatro ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.


Rüyamda peygamberi görüp “Şefaat” yerine “Seyahat” dediğimin ertesi günü, sabahleyin Gedik Paşa semtindeki eski dostum olan Okçuoğlu Ahmet Çelebi’nin evine gittim. Gördüm ki büyük bir hazırlıkla Bursa şehrine gitmeye karar vermiş. Bana: “Kardeşim, gel seninle yoldaş olup beş on gün için eski Payitaht olan Bursa şehrini görüp gezelim. Belki mahzun gönlümüz şâd olur. Orada eski Osmanlı padişahlarının mezarlarını ziyaret edelim, hele Emir Sultan Hazretleri’nin türbesine yüz sürüp gönlümüzü aydınlatalım.” deyince içime bir ateş düştü hemen kabul ettim.

Bu parça aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eserden alınmıştır?

A) Evliya Çelebi B) Sinan Paşa C) Seydi Ali Reis D) Ahmet Mithat Efendi E) Katip Çelebi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar