Soru: Aşağıdakilerden hangisi sinapsla ilgili yanlış bir açıklamadır?
A) Aksonun ucu bilgiyi sinaps aracılığıyla diğer hücreye aktarır.
B) Bir nöronla diğer bir nöron veya bir nöronla tepki organı arasındaki iletişim sinapsla kurulur.
C) Bir nöron birçok hücreyle sinaps yapabilir.
D) Sinir hücrelerinde oluşan impulslar her sinapstan geçemez.
E) Sinapslardaki iletim, impulsun nöron boyunca iletiminden daha hızlıdır.

Soru: Bir nörotransmitter madde, aşağıdaki hangi özelliğinden dolayı değişik dokularda birbirinden farklı etkiler oluşturabilir?
A) Sinaptik kesecikler içinde depolanma
B) Komşu hücre zarında farklı reseptörlere bağlanma
C) Görevini tamamladıktan sonra sinaptik aralıktan uzaklaştırılma
D) Bir hücreden diğerine difüzyonla geçme
E) Ekzositoz yoluyla sinaptik aralığa salgılanma

Soru: Omurilik soğanı;
l. Kusma, hapşırma, öksürme ve yutma olaylarını kontrol etme
II. Biyolojik saatin düzenlenmesini sağlama
III. Solunum, dolaşım ve sindirim olaylarının düzenlenmesini sağlama
işlevlerinden hangilerinin gerçekleşmesinde rol oynar?

Soru: Sinir sisteminde yer alan glia hücreleri aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini gerçekleştirmez?
A) Nöronlara fiziksel destek sağlama
B) Nöronları çevreleyen hücre dışı sıvıyı düzenleme
C) Aksonların izolasyonunu sağlama
D) Elektriksel sinyalleri üretme ve iletme
E) Nöronların beslenmesini sağlama

Soru: I. Eşik şiddetindeki uyarılarla oluşabllme
II. Tüm nöronlarda aynı hızla iletilme
Ill. Elektriksel yolla iletilme
Yukarıdakilerden hangileri sinir impulslarının ortak özellikleridir?

Soru: Bir insan iğne battığında elini hızla çekmesine rağmen parmağından kan alınırken elini çekmeyip bekler. Bu olay, aşağıdaki açıklamalardan hangisine ait bir örnektir?
A) Refleks hareketi, beyin daha acının farkına varmadan gerçekleşir.
B) Geri çekme refleksi sadece omuriliğin denetiminde gerçekleşir.
C) Beyin gerektiğinde devreye girip omurilik refleksini baskılar.
D) Reflekslerin bazıları doğuştan gelirken bazıları sonradan kazanılır.
E) Bazı refleks hareketleri omurilik tarafından değil beyin tarafından kontrol edilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar