Soru: Yerkürenin iç kısımları hakkında edindiğimiz bilgileri, aşağıdakilerden hangisinden elde edemeyiz?
A) Sıcak su kaynaklarından
B) Yapılan sondajlardan
C) Magmatik kayaçlardan
D) Deprem dalgalarından
E) Bitki türlerinden

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, çoğunlukla okyanus tabanlarını oluşturan ve magmanın üzerinde yüzer halde olan tabakanın özelliklerinden biridir?
A) Granit ya da kıtasal kabuk da denir.
B) Yer’in özgül ağırlığı en fazla olan tabakasıdır.
C) Çoğunlukla silisyum ve magnezyum elementlerinden oluşmuştur.
D) Karalar altında kalınlığı en fazladır.
E) Ağır küre ya da barisfer de denir.

Soru: l. Yer hacminin % 80’ini oluşturur.
II. Yoğunluğu 3,3 ilâ 8 gr/cma arasında değişir.
Ill. İçerisinde çok çeşitli elementler ergimiş halde bulunur.
IV. Kalınlığı yer kabuğunun altında başlar ve 6370 km’ye kadar iner.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri mantoya ait değildir?

Soru: Sıcaklığı 5000 °C’yi bulmasına rağmen iç çekirdeğin katı ve sert olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüksek bir basıncın etkisinde kalması
B) Yükseldikçe sıcaklıkların azalması
C) Konveksiyonel hareketlerin etkisinde kalması
D) Deprem ve volkanizmanın kaynağı olması
E) Yer kabuğuna yakın olması

Soru: Yerkürenin kendi içindeki hareketlerinin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdeğin sert ve katı olması
B) Magmanın konveksiyonel hareketler yapması
C) Yer kabuğu bloklarının büyük olması
D) Okyanusların çok derin olması
E) Çekirdeğin kendi etrafında dönmesi

Soru: Levhaların birbiriyle karşılaştığı ve birbirinden uzaklaştığı yerlerin ortak özelikleri arasında, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle yer alması bgklenmez?
A) Sıcak su kaynaklarının bulunması
B) Sık sık depremlerin yaşanması
C) Volkanik faaliyetlerin görülmesi
D) Bitki örtüsünün zengin olması
E) Zaman zaman tsunamilerin yaşanması

Soru: Yukarıdaki şekilde gösterilen levhaların hareket yönüne bakılarak, aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenir?
A) Kıvrımlı veya kırıklı dağ oluşumu
B) Kıta çekirdeklerinin oluşumu
C) Taş kömürü yataklarının oluşumu
D) Soğuk su kaynaklarının oluşumu
E) İğne yapraklı ormanların oluşumu

Soru: Yukarıdaki şekilde anlatılmak istenen levha hareketi, aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?
A) Kıta üzerinde levhalar birbirinden uzaklaşmaktadır.
B) Okyanus tabanındaki iki levha birbirinden uzaklaşmaktadır.
C) Okyanusal levha, kıtasal levhayla karşılaşmaktadır.
D) İki levha yatay yönde birbirini sıyırmaktadır.
E) Kıta üzerindeki levhalar birbiriyle karşılaşmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar