Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması

Gelişmişlik düzeyleri farklı olan ülkeler ekonomik ve sosyokültürel özellikleri bakımından da bazı farklılıklar göstermektedir.

Gelişmiş Ülkelerin Başlıca Özellikleri

 • Kişi başına düşen millî gelir yüksektir.
 • Altyapı hizmetleri gelişmiştir.
 • Teknolojik imkânlar ve teknoloji kullanımı daha fazladır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak yüksektir.
 • Gelir dağılımı daha düzenlidir.
 • Nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe istihdam edilir ve bu sektörlerin ülke ekonomisindeki payı fazladır.
 • Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmiştir.
 • Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
 • Kentsel nüfus oranı fazladır.
 • Nitelikli iş gücü fazladır.
 • Okuryazarlık oranı yüksektir.
 • Toplumun geneli çekirdek ailelerden oluşur.

Gelişmekte olan Ülkelerin Özellikleri

 • Kişi başına düşen millî gelir düşüktür.
 • Altyapı hizmetleri yetersizdir.
 • Teknolojik imkânlar azdır.
 • Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynak düşüktür.
 • Gelir dağılımı düzensizdir.
 • Nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilir.
 • Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
 • Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersizdir.
 • Doğum ve ölüm oranları yüksektir.
 • Kırsal nüfus oranı fazladır.
 • Nitelikli iş gücü azdır.
 • Okuryazarlık oranı düşüktür.
 • Toplumun geneli geniş ailelerden oluşur.

Gelişmiş Bir Ülke: Japonya

Asya Kıtası’nın doğusunda bulunan adalar üzerinde yer alan Japonya, gelişmişlik düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Sanayileşme ve teknolojik ilerlemenin üst düzeyde olduğu ülkede, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri gibi alanlarda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.

Japonya enerji ve ham madde bakımından fakir bir ülke olmasına rağmen sahip olduğu teknolojik altyapı imkânları ile sanayileşmiş ve ekonomik açıdan büyük bir gelişme göstermiştir. Ülke günümüzde dünyanın en önemli sanayi ve teknoloji üreticilerinden biridir. Ülke ekonomisi her yıl dış ticaret fazlası vermektedir.

Gelişmekte Olan Bir Ülke: Nijerya

Orta Afrika ülkesi olan Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerine bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak bu zengin kaynaklara karşılık ülkedeki siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar gibi nedenlerle ekonomik gelişim sağlanamamıştır. Ülkenin sahip olduğu doğal zenginlik beşerî özelliklerde görülmesi gelişmişlik düzeyinin düşük kalmasının temel nedenlerinden biridir. Hızlı nüfus artışı, düşük eğitim düzeyi, nitelikli iş gücünün azlığı ve teknolojik altyapının yetersiz olması gibi beşerî faktörler ülkenin ekonomik kalkınmasını olumsuz yönde etkilemektedir.

Nijerya’da diğer gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde olduğu gibi nüfusun önemli bir bölümü tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Ülkede sanayi ve hizmet sektörü yeterli düzeyde gelişme gösteremediği için ülke ekonomisinde en büyük pay tarım sektörüne aittir. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazla olmasına rağmen ülkede tarımsal faaliyetlerin çoğunlukla geleneksel yöntemlerle yürütülmesi ve nüfus miktarının fazla olması nedeniyle ülkenin tarımsal üretimi bazı dönemlerde ihtiyacı karşılayamamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar