Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Biyografi - Otobiyografi, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Arapça kökenli bir sözcük olan tezkire, “hatırlamaya vesile olan şey” anlamına gelir.
 • Tezkire, günümüzdeki biyografi türünün benzeri ve tam olmasa da karşılığıdır.
 • Tezkirelerin temel konusu, kişilerin hayat hikâyeleri, eserleri ve yaptıklarıdır.
 • Osmanlı’da sanatkâr, evliya hatta zanaatkârlar gibi kanaat önderleri arasında ya da meslek gruplarında öne çıkmış kişilerin hayat hikâyesinden söz eden biyografik türün genel adı tezkiredir.
 • Tezkireler, şairler hakkında bilgi verirken belirli bir düzenden hareket ederler. Bu düzenin temelini bölümleme ve sıralama teşkil eder.
 • Tezkireler, ele aldıkları meslek ve sosyal gruplara göre genel adlar alırlar. Tuhfetü’l-hattatîn (hattat tezkireleri), tezkiretü’l-evliya (evliya tezkireleri), tezkiretü’ş-şuara (şair tezkireleri) tezkire çeşitleri arasındadır. Türk edebiyatında kırk civarında şair tezkiresi yazılmıştır.
 • Türk edebiyatında ilk tezkire Ali Şir Nevai’nin 1491 yılında Çağatay Türkçesi ile yazdığı Mecalisüh-Nefais adlı eseridir. Anadolu’daki ilk tezkire ise Sehi Bey’in Osmanlı Türkçesiyle yazdığı Heşt Behişt adlı eseridir.
 • Türk edebiyatında ilk alfabetik tezkire, Latifî’nin yazdığı Tezkiretüş-şuara adlı eseridir. Latitî’den sonra 13 yazar eserinin adında tezkire kelimesini kullanmıştır.
 • Güfti’nin Teşrifatü’ş-şu’ara adlı eseri Türk edebiyatında manzum biçimde (mesnevi olarak) kaleme alınmış bağımsız ilk ve tek tezkiredir.
 • Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Ahdî, Beyanî, Riyazî, Rıza, Salim, Safayî, Ramiz diğer tezkire yazarlarıdır.
 • İbnülemin’in Son Asır Türk Şairleri ile Nail Tuman’ın Tuhfe-i Naili adlı eserleri son tezkire örnekleridir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar