• Kategori yok
 • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

  Dilin İşlevleri

  İnsanlar, birbirleriyle İletişim kurarken dili her zaman aynı şekilde ve aynı işlevde kullanmaz. Çünkü insanın dili kullanma amacı içinde bulunduğu...

  Hikaye Türleri ve Özellikleri

  Olaya bağlı bir metin türü olan hikaye, temelde olay ve durum hikayeleri olmak üzere iki bölümde incelenir. Olay (Zincir) Hikayesi...

  Dil – Kültür İlişkisi

  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü yasaları olan bu yasalar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli...

  İnsan, İletişim ve Dil

  İnsanların maddi, manevi yönünün yanında bir de sosyal çevresi vardır. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı bir yaşam sürmek için sağlıklı bir...

  İletişimin Öğeleri

  İletişimi sağlayan öğeler “gönderici, alıcı, ileti, kanal, bağlam ve dönüt“tür. Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce, bilgi ve istekleri aktaran yani sözü...

  İletişimin Genel Özellikleri

  Temelinde, paylaşma ihtiyacı vardır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşebilir. En az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bireyin toplumsallaşmasını sağlayan bir...

  İletişim Nedir?

  İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yöntemlerle başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşmedir. Bir başka açıdan değerlendirecek olursak en az iki insan...

  Dilin Kullanımından Doğan Türleri

  Lehçe: Bir dilin çok uzun zaman önce, yazılı metinlerle izlenemeyen, karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan ve ayrıldığı dilden hem ses hem...

  Olay Çevresinde Gelişen Metinler

  a) Anlatmaya Bağlı Metinler Olmuş ya da olması mümkün olayların bir anlatıcı tarafından yorumlanarak dönüştürülmesidir. (kurmaca) Olay örgüsü, kişiler, yer,...

  Sanatsal Metinlerle Öğretici Metinleri Karşılaştırma

  Sanatsal Metin Örneği Hamdi amcamı en son 1960-1961 yıllarında gördüm. Bir iş nedeniyle Ankara’ya gelmişti. Beni görmeden gitmeyi içine sindirememiş,...

  Metinlerin Sınıflandırılması

  İnsanlar duygu ve düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak anlatır. Yani anlatım, genel olarak yazılı ve sözlü anlatım olmak üzere iki...

  Bilim ve Sanatın Amaç ve Yöntemleri

  Bilim “genel konularla” ilgilenir. Deney ve gözleme, istatistik verilere dayanarak her zaman, her yerde geçerli olan kurallar belirler. Öğretmeyi, bilgilendirmeyi...

  Sonraki Sayfa »

  GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ  Sanatın Tanımı

  Ortaya konmuş yapıtlarda bir iş veya hareket sonucunda etkileyici, güzel, gelişmiş duyguların bu eylemlerle biçimlendirilmesine sanat denir.

  Sanatın Amacı  Sanat kavramı, güzel sanatları ve edebiyatı da içine alarak kendine özgü yapısını ortaya koyar. Bu bağlamda sanatın amacı; sanat ürünleri yoluyla toplumsal hayatta duygu, düşünce, beğeni, inanç ve coşku birliği yaratarak toplumu ortak ölçülerde kaynaştırmaktır.

  Edebiyat

  Edebiyat, duygu ve düşüncelerin, insan ve toplum yaşantısının söz ve yazıyla etkili biçimlerde anlatımını amaç edinen bir sanat türüdür, diyebiliriz. Edebiyatın temel malzemesi sözcüklerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir sanat etkinliğidir. Bu bakımdan edebiyat, bütün güzel sanatlar gibi, insanlık düşüncesine öncülük eder, olacakları olmadan önce ortaya koyar. Edebiyatçı, kendi çağının düşüncelerine dayanarak, geleceğe uzanan günleri sezgi yoluyla bulur.

  Edebiyatın Diğer Sanatlarla İlişkisi  Edebiyat, daha çok resim ve müzikle iç içe olmuştur. Bu iç içelik, her iki sanat alanında sözün ahenk ve betimlemeye dönük olmasından kaynaklanmaktadır. Bunların dışında edebiyat, tiyatro ve sinemaya da kaynaklık etmektedir. Sanat ve edebiyatın bütünlüğü sonucunda aynı nitelikler, güzel sanatlara temel oluşturacak özelliklerle kendini gösterecektir. Güzel sanatlar, insanların tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla ifade etme çabasından doğmuştur. Ayrıca bunu güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslupla yapmalıdır. Güzel sanatlar; özgün, öğretici, etkileyici, evrensel, estetik ve yaratıcı özellikler taşımalıdır.

  Güzel sanatların Tarihsel Gelişimi

  Güzel sanatların doğuşu, insanın varlığıyla birlikte olmuştur. Kısacası insanın olduğu her yerde mutlaka güzel sanat vardır. Doğada var olan taş, kum, boya, çimento, tahta, su vb. maddeler insan ruhuyla birleşmiştir. Estetik hazzı okşayan heykeller, tablolar ve mimari yapılar sanat eserleriyle karşımıza çıkmıştır. Sanatın, insanın varlık şartlarından biri olduğunu özellikle vurgulamamız gerekmektedir. İnsan olan her yerde mutlaka güzel bir sanat etkinliği vardır.

  İlk insandan günümüze kadar, pek çok sanat ve sanat eseri insanlar tarafından oluşturulmuştur. İlk insanların sanat etkinliği mağara duvarlarını boyamak, taş, kil ve değişik maddelerden çanak çömlek vb. yapmaktır. Bu sanatsal etkinlikler, günümüzün sanat anlayışından çok farklıdır. Günümüzde sanatkârlar, mağaralara resimler yapmasalar da temel amaç ortaktır.  İnsan içindeki güzellikleri, sıkıntıları, sevinci, kederi ve hüznü diğer insanlarla paylaşarak rahatlamak ve kendine dert ortağı bulmak ister. Sanat eserleri, bu noktada ortaya çıkar. Bu eserler sayesinde kültür, inanış, gelenek ve görenekler, o devrin hayat tarzı hakkındaki bilgiler ve özellikler gelecek kuşaklara aktarılır. Müzik, resim, şiir gibi güzel sanatların olmaması insanı katı, zevksiz, kültürsüz ve tekdüze yapacaktır. Bu bağlamda güzel sanatlarda işitsel (fonetik) sanatların malzemesi “dil ve ses”, görsel (plastik) sanatların malzemesi “madde”, dramatik (ritmik) sanatların malzemesi ise “hareket” olarak düşünülebilir.