Soru: Nüfus bilimi uzmanları, tarihî çağlar boyunca nüfus artışında üç büyük sıçrama döneminin yaşandığını belirtmişlerdir. Buna göre;
I. Kavimler Göçü’nün gerçekleşmesi,
II. önce İngiltere’de başlayan, sonradan tüm Avrupa Kıtası’na yayılan Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi,
III. insanların yerleşik hayata geçmeleri, tarımla uğraşmaları ve hayvanları evcilleştirmeleri
olaylarından hangileri, nüfus bilimi uzmanlarının bahsettiği sıçrama dönemlerindendir?
A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve II
D) II ve III    E) l, II ve III

Soru: Yeryüzünde nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşerî faktörler rol oynar. Buna göre, aşağıda verilen özelliklerden hangisi, görüldüğü bölgelerde nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur?
A) Yükselti ve engebelerin az olması
B) Tarıma elverişli toprakların yaygın olması
C) Ilıman iklim özelliklerinin görülmesi
D) Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla ve ormanların sık olması
E) Sanayi ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

Soru: Bir ülkenin nüfus miktarı fazla, aritmetik nüfus yoğunluğu az ise, bu ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Ulaşım ağı gelişmiştir.
B) Nüfus artışı göçlerle sağlanmaktadır.
C) Yüz ölçümü çok geniştir.
D) Yüzey şekilleri az engebelidir.
E) Çalışan nüfusun büyük bir kısmı sanayi sektöründe yer alır.

Soru: Geçmiş dönemlerdeki ortalama insan ömrünün günümüze göre daha kısa olması, aşağıdakilerden hangisini etkilemiştir?
A) Nüfus artış hızını
B) Beslenme olanaklarını
C) Yerleşme biçimlerini
D) Geçim kaynaklarını
E) Ekonomik etkinliklerin türünü

Soru: Nüfus dağılışı daha çok doğal etmenlere bağlı olan ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maden endüstrisinin gelişmiş olması
B) Ulaşım olanaklarının fazla olması
C) Kişi başına düşen millî gelirin yüksek olması
D) Sanayilerinin yeterince gelişmemiş olması
E) Ticari faaliyetlerin yoğun olması

Soru: Aşağıda, yeryüzünde dört farklı bölgenin nüfus ve yerleşme özellikleri verilmiştir.
° Sıcaklık ve yağış fazladır. Sık ormanlar bulunur. Yaşam, İletişim ve ulaşım güçtür. Yerleşmeye uygun değildir. Bu nedenlerden dolayı seyrek nüfusludur.
° Yükseltisi az, ılıman iklim koşulları görülür. Toprakları tarıma uygun ve sanayisi gelişmiştir. Bundan dolayı nüfuslanma ve yerleşmeye uygundur.
° Nüfusun çok az olduğu alanlardır. Yağış ve nem çok azdır. Bazı alanlara yıllarca yağış düşmediği olur. Bu bölgeler, yer altı ve yer üstü suları bakımından da fakirdir. Bu nedenle yaşanılan başlıca yerler, su kaynaklarının bulunduğu alanlardır.
° Hem yer şekilleri hem de iklim bakımından yaşamaya elverişli değildir. Bu nedenle insanların büyük bir kısmı, yüksekliği az olan yerlerde yaşamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bölgelerden biri olamaz?
A) Büyük Sahra B) Amazon Havzası
C) Sibirya D) Batı Avrupa
E) Himalaya ve Alpler

Soru: Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen beşerî etmenlere örnek gösterilebilir?
A) Alüvyal toprakların yaygın olması
B) Ortalama yükseltinin az olması
C) Doğal bitki örtüsünün gür olması
D) Su kaynaklarının fazla olması
E) Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişmiş olması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar