Doğal Sistemler ünitesi toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıda listelenmiştir. Gitmek istediğiniz bölüme tıklayarak konu anlatımı görebilirsiniz.


1. Bölüm: İnsan, Doğa ve Coğrafya


2. Bölüm: Coğrafi Koordinat Sistemi


3. Bölüm: Harita Bilgisi


4. Bölüm: Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri


5. Bölüm: İklim Bilgisi


Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre koşullarının insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A) Kurak bölgelerde kerpiç meskenlerin inşa edilmesi
B) Engebeli alanlarda kara yolu yapım maliyetinin yüksek olması
C) Deprem, tsunami gibi doğal afetler sonunda can kaybının yaşanması
D) Yoğun nüfuslu şehirlerin yakınında kümes hayvancılığının gelişmesi
E) Delta ovalarının tarımsal üretim için elverişli yerler olması

Soru: Yüksek enlemlerde yaşayan insanların kalın, alçak enlemlerdekilerin ise ince giyinmesinin temel nedem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal ortam koşullarının farklı olması
B) Ekonomik gelir düzeylerinin farklı olması
C) Kültürel değerlerinin farklı olması
D) Geçim kaynaklarının farklı olması
E) Yerleşme dokularının farklı olması

Soru: Aşağıdakilerin hangisinde doğal ve beşeri sistemlerin karşılıklı etkileşiminden söz edilemez?
A) Yağışlı yerlerde ahşap meskenlerin yapılması
B) Denge profiline ulaşmış akarsularda ulaşım sağlanması
C) Humuslu topraklarda tarımsal verimin yüksek olması
D) Karstik arazilerde mağaraların oluşması
E) Maden bölgelerinde sanayinin gelişmesi

Soru: K bölgesinin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark, L bölgesindekinden fazladır. Bu durum, K bölgesi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin sonucudur?
A) Bitki örtüsünün cılız olmasının
B) Akarsu sayısının fazla olmasının
C) Yüzölçümünün büyük olmasının
D) Yer şekillerinin engebeli olmasının
E) Ekvator’a yakın olmasının

Soru: Aynı büyüklükteki kağıtlara Ege Bölgesi ve Türkiye haritaları çizilmiştir. Bu haritalar karşılaştırıldığında, Türkiye haritasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ölçeğin paydası daha büyüktür.
B) Ayrıntıyı gösterme gücü daha azdır.
C) Kuş bakışı görüntü daha alçaktan alınmıştır.
D) Eküidistans aralığı daha büyüktür.
E) Bozulma oranı daha fazladır.

Soru: Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir haritada, yeşil renk ile gösterilen bir alan için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?
A) Deprem riski düşüktür.
B) Yükseltisi 0 – 500 metre arasındadır.
C) Orman bitki örtüsü bulunur.
D) Alüvyol topraklar yaygındır.
E) Nüfus miktarı fazladır.

Soru: 1/20.000 ve 1/600000 ölçekleriyle çizilmiş iki ayrı Ege Bölgesi fiziki haritası karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Gediz Nehri her iki haritada eşit uzunlukta çizilmiştir.
B) Haritaların duvarda kapladığı alan aynı değildir.
C) Her iki haritada da yer şekillerine bakılabilir.
D) 1/20.000 ölçekli haritada ayrıntılar daha fazladır.
E) 1/600.000 ölçekli haritada Bafa (Çamiçi) Gölü daha küçük gösterilmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar