Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 10. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER

Bu göçler yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere sürekli ya da geçici (mevsimlik) olarak yerleşmesiyle gerçekleşen göçlerdir. Türkiye’deki sürekli iç göçler; köyden köye, köyden şehre, şehirden şehre ya da şehirden köye doğru olmaktadır. Sürekli iç göçlerin büyük bölümü köylerden şehirlere doğru olmaktadır.

Türkiye’de İç Göçlerin Nedenleri

 • Kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı
 • İş olanaklarının sınırlı olması
 • Miras yoluyla bölünme nedeniyle kişi başına düşen tarım arazisi miktarının azalması
 • Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması
 • Erozyon nedeniyle verimli tarım topraklarının azalması
 • Eğitim, sağlık ve kültürel olanakların yetersiz olması
 • Ulaşım ve diğer alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması
 • Şehirlerdeki iş olanaklarının fazla ve yaşam standardının yüksek olması
 • Kan davaları ve terör olayları
 • Doğal afetler

Bilgi: Türkiye’deki iç göçlerin bir bölümü mevsimlik (geçici) olarak gerçekleşir. Tarım işçilerinin genellikle yaz aylarında tarım alanlarına (Çukurova, Antalya vs.) doğru yaptıkları tarım göçleri, kırsal kesimde hayvanların daha iyi otlatılabilmesi için, ilkbahardan yaz sonuna kadar kalmak üzere köyden yaylalara olan yayla göçleri ile tedavi görmek, eğlenmek, dinlenmek, gezmek gibi çeşitli amaçlarla turizm merkezlerine yapılan sezonluk turizm göçleri bu tür göçlerdir.

Türkiye’de sanayi tesislerinin genellikle batıda toplanmış olması nedeniyle iç göçler doğudan batıya doğru olmaktadır. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu en çok göç veren bölgelerimizdir. Bu bölgelerden çoğunlukla erkek nüfus göç etmekte ve göç edenlerin büyük kısmını genç nüfus oluşturmaktadır.

Türkiye’de İç Göçlerin Sonuçları

 • Nüfusun ülke genelindeki dağılışının dengesiz hâle gelmesi
 • Şehirlerde;
  o Nüfus artış hızının yükselmesi
  o Alt yapı hizmetlerinin (belediye, yol, elektrik, kanalizasyon vs.) yetersiz kalmasi
  o Konut sıkıntısı ve gecekondulaşmanın artması
  o Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması
  o Kültürel çeşitliliğin artması ve kültürel uyuşmazlıkların olması
  o Çevre ve trafik sorunlarının oluşması
  o Ormanlık alanların tahrip edilmesi
  o Verimli tarım alanlarının yerleşmeye açılması
 • Kırsal kesimde;
  o Nüfus artış hızının düşmesi
  o Tarımsal nüfusun azalması
  o Tarım alanlarının boş kalması
  o Yapılan bazı yatırımlardan verim alınamaması
  o Kadın nüfus ile yaşlı nüfus oranının artması

Türkiye’de İç Göçleri Önlemeye Yönelik Çözümler

 • Şehirlerden kırsal kesime olan göçün desteklenmesi
 • Kırsal kesimde;
  o Tarımsal verimin ve gelirin artırılması
  o Tarıma dayalı sanayi kollarının yaygınlaştırılması
  o Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi
  o El sanatları üretiminin desteklenmesi
  o Eğitim, sağlık ve kültürel olanakların iyileştirilmesi
  o Alt yapı hizmetlerinin (belediye, yol, elektrik, kanalizasyon vs.) sağlanması
  o Turizmin alternatif iş alanı olarak teşvik edilmesi ve bu yönde yatırımların yapılması

TÜRKİYE’DE DIŞ GÖÇLER

Türkiye ile diğer ülkeler arasında meydana gelen bu göçler, nüfusumuzun yıllara göre değişmesinde etkilidir.

Türkiye’de Dış Göçlerin Nedenleri

 • Türkiye ekonomisinde zaman zaman oluşan dalgalanmalar ve işsizlik
 • Uluslararası antlaşmalarla sağlanan nüfus mübadelesi
 • Türkiye ve komşu ülkelerde zaman zaman yaşanmış ya da yaşanan iç karışıklıklar ve ihtilaller
 • Baskı, zulüm ve tehdit gibi zoraki etkiler
 • Daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama isteği

Türkiye’de Görülen Başlıca Dış Göçler

 • 1960’li yıllardan sonra, iş gücü sıkıntısı çeken Bati Avrupa ülkelerine olan işçi göçleri
 • Lozan Barış Antlaşması (1923) gereğince, Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi (değişimi) yapılması
 • Türkiye’de iyi eğitim almış kişilerin gelişmiş ülkelere gitmesi ya da eğitimini yurt dışında başarıyla tamamlayan kişilerin Türkiye’ye gelmesiyle gerçekleşen beyin göçleri
 • Çeşitli ülkelerdeki (Bulgaristan, Suriye, Irak vs.) savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle, bu ülkelerden Türkiye’ye gelen göçler

Bilgi: 2011 yılından bu yana Suriye’de süren iç savaş nedeniyle, Türkiye’ye 3,5 milyon kişiden fazla Suriyeli göç etmiştir. Ülkemize sığınan bu kişilere devletimiz ve vatandaşlarımız sahip çıkmış, her türlü maddi ve manevi desteği sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar