Soru: Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;
I. Türklerdeki cihan hakimeti anlayışının İslamiyet’teki cihat anlayışıyla örtüşmesi,
II. her iki kültürde de ahiret inancının olması,
III. Türklerdeki Gök Tanrı inancı ile İslamiyet’teki tek tanrı inancının benzerliği
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru: Karahanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Orta Asya’daki ilk Türk-İslam devletidir.
B) Kurucusu Satuk Buğra Han’dır.
C) Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir.
D) Ribat adı verilen kervansaraylar inşa etmişlerdir.
E) Türk tarihindeki ilk posta teşkilatını oluşturmuşlardır.

Soru: Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut’un İslam dini ve kültürüne yapmış olduğu en önemli hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam dininin Hindistan’a taşınması
B) Selçuklularla Dandanakan Savaşı’nın yapılması
C) Şii Büveyhoğullarının mağlup edilmesi
D) Samanoğulları Devleti’ne karşı üstünlük sağlanması
E) Gulaman-ı Saray teşkilatının oluşturulması

Soru: Karahanlıların;
I. Uygur alfabesini kullanmaları,
II. ikili yönetim anlayışını sürdürmeleri,
III. burslu eğitim sistemini uygulamaları
özelliklerinden hangileri Türk geleneklerine ve kimliklerine bağlı kaldıklarını gösterir?

Soru: Türkler ve Bizanslılar arasındaki ilk savaştır. Türklerin Bizans ve Gürcülere karşı kazandıkları ilk zaferdir. Gürcü kralı esir alınmıştır. Savaş sonrasında Bizans’ın Doğu Anadolu’daki askeri gücü azalmıştır. Bu gelişmeler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?
A) Dandanakan   B) Malazgirt   C) Pasinler   D) Katvan    E) Nesa

Soru: Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Bağdat Seferiyle Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarmıştır. Bu bilgiden,
I. Türkler İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.
II. Selçuklar Abbasi Devleti’ne son vermiştir.
III. İslam birliği sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Selçuklu hükümdarı Alparslan, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi için görevlendirdiği komutanlarına fethettikleri toprakları yönetme hakkı vermiştir. Bu uygulamanın;
I. Bizans’ın Anadolu’daki hakimiyetinin güçlenmesi,
II. batıya yönelik fetihlerin yavaşlaması,
III. Anadolu’da bağımsız Türkmen beyliklerinin kurulması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunubilir?

Soru: Büyük Selçukluların yıkılmasıyla ilgili aşağıdaki nedenlerden hangisinin Türk devlet geleneklerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A) Atabeylerin bağımsız hareket etmesinin
B) Batınilerin zararlı faaliyetlerinin
C) Merkezî otoritenin zayıflamasının
D) Ülkede sık sık yaşanan taht kavgalarının
E) Fatımiler ve Şiilerin yıpratmalarının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar