Türklerin İslamiyeti Kabulü 9. Sınıf Tarih

Türklerin İslamiyeti Kabulü 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ

 • Hz. Ömer Dönemi’nde İran’ın fethiyle Müslüman Araplarla Türkler komşu oldu.
 • Hz. Osman Dönemi’nde Türklerle ilk mücadeleler başladı.
 • Emeviler Dönemi’nde taraflar arasında şiddetli savaşlar meydana geldi. Bu savaşlarda Arap milliyetçiliği politikası etkili oldu.
 • Abbasilerin Arap milliyetçiliğini terk etmesiyle İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başladı.
 • Orta Asya hakimiyeti nedeniyle Abbasiler ile Çinliler arasında yaşanan Talas Savaşı’nı (751) Karluk Türklerinin yardımıyla Araplar kazandı.
 • Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Araplar Çinlilerden öğrendikleri kağıdı Çin dışında da imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına neden oldular.
 • Oğuzlar arasında İslamiyet ancak XI. yüzyılda hakim bir din haline gelebilmiştir. Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul edenleri, etmeyenlerden ayırmak için onlara Türkmen adı verilmiştir. XIII. yüzyıl başlarından itibaren artık Türkmen tabiri her yerde Oğuz’un
  yerini almıştır.

Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri

Bizans’a karşı Abbasi Devleti’ni korudular.

Hindistan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet’in yayılmasını sağladılar.

Haçlı saldırılarına karşı koyarak İslam dünyasının koruyucusu oldular.

Farabi, Biruni ve İbn-i Sina gibi Türk bilginleri, Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün açtığı Nizamiye Medreseleri ile İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulundular. Ayrıca bu medreselerde Şia, Haşhaşiler ve mezhepsizlerle mücadele edilmiştir.

Oğuzlar; Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olarak bilinir. Oğuz adına ilk defa Kök Türk Kitabeleri’nde rastlanmaktadır. Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan, ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan “z” den oluşan okuzdan (oklar) geldiği hakkındaki görüş en güçlü olanıdır. Kök Türk Kitabelerine göre Oğuzlar, (İslam kaynaklarında Guz) dokuz boydan meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı Tokuz (Dokuz) Oğuz diye de anılır.] }

 • Hz. Ömer Döneminde İran'ın fethiyle Müslüman Araplarla Türkler komşu oldu.
 • Hz. Osman Dönemi'nde Türklerle ilk mücadeleler başladı.
 • Emeviler Döneminde taraflar arasında şiddetli savaşlar meydana geldi. Bu savaşlarda Arap milliyetçiliği politikası etkili oldu.
 • Abbasilerin Arap milliyetçiliğini terk etmesiyle İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başladı.
 • Orta Asya hakimiyeti nedeniyle Abbasiler ile Çinliler arasında yaşanan Talas Savaşı'nı (751) Karluk Türklerinin yardımıyla Araplar kazandı.
 • Talas Savaşı'ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Araplar Çinlilerden öğrendikleri kağıdı Çin dışında da imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına neden oldular.
 • Oğuzlar arasında İslamiyet ancak XI. yüzyılda hakim bir din haline gelebilmiştir. Oğuz boylarından Müslümanlığı kabul edenleri, etmeyenlerden ayırmak için onlara Türkmen adı verilmiştir. XIII. yüzyıl başlarından itibaren artık Türkmen tabiri her yerde Oğuz'un yerini almıştır.

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

 • Bizans'a karşı Abbasi Devleti'ni korudular.
 • Hindistan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasını sağladılar.
 • Haçlı saldırılarına karşı koyarak İslam dünyasının koruyucusu oldular.
 • Farabi, Biruni ve İbn-i Sina gibi Türk bilginleri Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün açtığı Nizamiye Medreseleri ile İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkıda bulundular. Ayrıca bu medreselerde Şia, Haşhaşiler ve mezhepsizlerle mücadele edilmiştir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar