Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam DevletleriSoru: Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Hindistan’da kurulacak Türk devletlerine temel oluşturmuşlardır.
B) Çok uluslu bir yapıya sahip olmaları devletin yıkılmasında etkili olmuştur.
C) İran ve Arap kültüründen etkilenmişler, bilim dili olarak Arapçayı, edebiyat dili olarak Farsçayı kullanmışlardır.
D) Anadolu’ya seferler düzenlemişlerdir.
E) Türk kültürünün ve İslam medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Soru: I. Hindistan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının zengin olması
II. Hindistan’da İslamiyet’i yaymak istemesi
III. Bütün Türk devletlerinin tek yönetim altında toplamayı amaçlaması
Yukarıdakilerden hangileri Gazneli Mahmut’un Hindistan’a seferler düzenlemesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Soru: Karahanlıların her alanda Türkçeyi kullanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Etnik yapısıyla
B) Savaşçılıklarıyla
C) Müslüman olmalarıyla
D) Coğrafi şartlarla
E) Türkçenin evrenselliğiyle

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıları, Gaznelilerden ayıran özelliklerden biridir?
A) Kurucularının Türk olması
B) Halkının tamamen Türklerden oluşması
C) İslam medeniyetinden etkilenmeleri
D) İslamiyet’in yayılması için çalışmaları
E) Hükümdarlarının bilim adamlarına sahip çıkarak onları desteklemeleri

Soru: Türklerin İslamiyet’e girmesinde,
I. Türklerde tek Tanrı inancının yaygın olarak benimsenmesi,
II. İslamiyet’in ahlak kurallarının Türklerin ahlak anlayışı ile benzerlik göstermesi,
III. Türklerin cihan hakimiyeti düşüncesiyle İslamiyet’in cihat anlayışının bağdaşması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve II
D) I ve III    E) I, II ve III

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi