Oğuzların İslamiyeti Kabulü 9. Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Talas Savaşı, Türklerle Müslümanlar arasında iyi ilişkiler kurulma sürecinin başlangıcı olmuştur. Türkler arasında İslamiyet yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Bireysel olarak başlayan bu geçişler daha sonraki süreçte kitlesel hale dönüşmüştür.

Abbasilerin Tutumunun Etkisi: Abbasilerin Emevilerin takip ettiği Arap milliyetçiliği politikasını terk ederek eşitliği esas almaları ve Türklere hem devlet kademelerinde hem de orduda önemli görevler vermeleri Türklerin Müslüman olmasını hızlandırmıştır. Türklerle Araplar arasında uzun yıllar süren mücadelelerin yerini barışın ve huzurun alması Türklerin İslamiyet’e girişlerini kolaylaştırmıştır.

Ticaret ve İlim Faaliyetlerinin Etkisi: Müslümanların Maveraünnehir bölgesine gelerek önemli ticaret ve ilim merkezleri kurmaları Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabulü ilk olarak yoğun bir şekilde Maveraünnehir’de görülmüştür.

İpek Yolu’nu kullanan tüccar grupları içinde yer alan din adamları İslamiyet’i Türk boylarına anlatma imkanı bulmuşlardır. X. yüzyılın ikinci yarısında Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsi Türkleri kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Maveraünnehir ve Horasan’da gerçekleştirilen ilk fetihlerden sonra bölgeye yerleştirilen Müslümanların bölgedeki Türklerle kültürel ve ticari ilişkileri Türklerin Müslümanları tanımalarına imkan sağlamıştır. Bunun sonucunda İslamiyet yayılmış, mescid ve medreseler yapılmıştır.

Oğuzların İslamiyeti Kabulü

Yirmi dört boydan oluşan Oğuzlar Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olarak bilinirler. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar gibi devletler kurmuşlardır. X. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyet yayılmaya başlamış, XI. yüzyılda ise İslamiyet hakim din haline gelmiştir. Oğuz boylarından İslamiyet’i kabul edenlere Türkmen denilmiştir. Zamanla Türkmen tabiri Oğuz’un adını almıştır.

Oğuzların Kınık boyuna mensup Tuğrul Bey 1040’da Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. Türkler, X. yüzyılda kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Büyük Selçuklulara bağlı olarak kurulan Türkiye Selçukluları, Haçlılarla mücadele etmişler, Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir. Oğuzların Kayı boyuna mensup Türkmenlerin kurduğu Osmanlı Devleti kısa sürede üç kıtada toprağı olan bir imparatorluk haline gelmiş, İslam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.] }

İslamiyet, Türklerin yaşadığı coğrafyanın yanında farklı coğrafyalarda da yayılmıştır. İslamiyet'i kabul eden toplumların bazıları zamanla Arap kültürünün etkisinde kalarak Araplaşmıştır. Türklerde ise bu durum görülmemiştir. Tarih boyunca kabul ettikleri Budizm, Maniheizm, Musevilik ve Hristiyanlık inançları Türklerin milli benliklerini kaybetmelerine neden olmuştur. İslam dini ise Türklerin milli bünyesine uygun olduğu için milli varlıklarını korumalarında önemli rol oynamıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar