İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı Hz. Muhammed Dönemi

İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı Hz. Muhammed Dönemi

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

HZ. MUHAMMED DÖNEMİ (571 – 632)

  • Hz. Muhammed miladi 571 yılında Mekke’de doğdu. Babası Kureyş Kabilesi’nden Abdullah, annesi ise Beni Zühre Kabilesi’nden Amine idi.
  • Doğmadan önce babasını, 6 yaşında iken de annesini kaybeden Hz. Muhammed önce dedesi Abdülmüttalip sonra da amcası Ebu Talib’in himayesinde yetişti. Gençlik yıllarında amcasının kervanlarında çalışarak ticareti öğrendi.
  • Hz. Muhammed akıllılığı, olgun davranışı, doğru sözlülüğü ve nezaketi ile herkesin sevgisini kazanmış, bu sayede ona “El-Emin” unvanı verilmişti.
  • Hz. Muhammed 25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlendi. O, hayatının hiçbir döneminde putlara tapmadı, bazen Hira Dağına gider, oradaki ma­ğarada uzun uzun düşüncelere dalardı.

610 PEYGAMBERLİĞİN GELMESİ

  • Hz. Muhammed’e 40 yaşında iken Hira mağarasında ilk vahiy (610 yılında) geldi (İkra – oku), Hz. Muhammed aynı zaman da burada Allah tarafından peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.
  • Hz. Muhammed bu vazifeyle insanları İslam’a davet edecekti. O’na ilk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Zeyd’dir.
  • İslâm Dini’ne inananların hızla çoğaldığını gören müşrikler, bu durumu önlemek için Müslümanlara çok ağır baskı ve işkence yapmaya başladılar.

Uyarı: Dünyanın her bölgesinde bu şekilde yeni yayılan dinler büyük tepkilerle karşılaşmış­tır. Bu durum toplumların alışkanlıklarını değiştirmenin zor olduğunun göstergesidir.

622 HİCRET624 BEDİR SAVAŞI

625 UHUD SAVAŞI

627 HENDEK SAVAŞI

628 HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI

629 HAYBER KALESİ’NİN FETHİ

629 MUTE SAVAŞI

630 MEKKE’NİN FETHİ

630 HUNEYN SAVAŞI630 TAİF SAVAŞI

631 TEBÜK SEFERİ

VEDA HACCI ve HZ. MUHAMMED’İN VEFATI


İslamiyetin Doğuşu ve Hz.Muhammed Dönemi Konu Anlatımı Eba Video


İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı Hocalara Geldik Konu Anlatımı Video


Hicret ve Medine İslam Devleti 1. Bölüm Hocalara Geldik Konu Anlatımı Video


Hicret ve Medine İslam Devleti 2. Bölüm Hocalara Geldik

Soru: Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam Devleti'nin başına geçen Hz. Ebu Bekir, ilk olarak Yemen'de peygamberlik iddiasında bulunanları ortadan kaldırdı. Zekât vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndererek bunların zekât vermesini sağladı.
Bu bilgilere bakarak Hz. Ebu Bekir'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Halifeliği saltanata dönüştürmeyi
B) Yahudileri, Medine'den çıkarmayı
C) Devlete yeni gelir kaynakları sağlamayı
D) Başkenti Medine'den Yemen'e taşımayı
E) İç karışıklıkları önleyip devlet düzenini korumayı

Soru: Dört Halife Dönemi'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin, sınırların genişlemesine bağlı olarak gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Ülke topraklarının yönetim birimlerine ayrılmasının
B) Düzenli orduların ve ordugahların kurulmasının
C) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesinin
D) Askerî ikta sisteminin uygulamaya geçirilmesinin
E) Devlet hazinesinin Beytülmâl adıyla sistemleştirilmesinin

Soru: Hz. Osman Dönemi'nde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak Mekke, Basra, Kûfe, Şam ve Mısır gibi önemli merkezlere gönderilmiştir.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Müslümanların dinlerini öz kaynağından öğrenmelerine
B) İslam dünyasında halife sayısının artmasına
C) Müslümanlar arasında görüş ayrılıklarının çıkmasına
D) İslam Devleti'nde başkentin Medine'den Kûfe'ye taşınmasına
E) Arapçaya farklı dillerden kelimelerin girmesine

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi