Soru: Uhud Savaşı’nda Hz. Muhammed savunma savaşı yapmak istemiş ancak genç Müslümanlar Medine’nin dışında savaşmak istediklerinden savaş Uhud Dağı eteklerinde gerçekleşmiştir. Müslümanların saldırısıyla Mekke ordusu bozguna uğramış ve bunu gören Müslüman okçuların ganimet almak için yerlerini terk etmeleri savaşın müslümanların yenilgisiyle sonuçlanmasına neden olmuştur. Bu bilgilerden;
I. Müslümanlar ve Mekkeliler arasında barış ortamı oluşmuştur.
II. Hz. Muhammed’in ileri görüşlü ve başarılı bir komutan olduğu anlaşılmıştır.
III. Mekke-Medine çatışmaları son bulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin temelleri atılmış ekonomik ve idari teşkilatlar oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultudaki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Adli sistem kurularak mahkemelerin oluşturulması
B) Mekkelilerle Hudeybiye Barışı’nın imzalanması
C) Bedir Savaşı’nda ganimetlerin paylaştırılması usulünün belirlenmesi
D) Hicret’in ardından Medine’nin başkent ilan edilmesi
E) Yeni bir vergi sisteminin oluşturulması

Soru: İslamiyet’ten önce Arabistan’da ticari ve toplumsal hayatın en önemli unsuru Mekke çevresinde kurulan panayırlardı. Panayırlar, Arapların birbiriyle savaşmadıkları dört aydan oluşan haram aylar’da düzenlenirdi. Bu panayırlarda alış veriş yapılır, şiir yarışmaları düzenlenir ve Kabe’deki putlar ziyaret edilirdi. Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyata önem verildiği
B) Çok tanrılı dinlere inanıldığı
C) Siyasal birliğin sağlandığı
D) Ekonominin canlı olduğu
E) Kabe’nin kutsal sayıldığı

Soru: Hz. Muhammed Dönemi’ndeki;
I. Hayber’in fethinden sonra cizye vergisi uygulamasının başlatılması,
II. Şam ticaret yolunun denetim altına alınması,
III. Bedir Savaşı’nda alınan esirlerin, Medineli on kişiye okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılması
gelişmelerinden hangileri, İslam Devleti’nin bünyesinde gayrimüslim nüfusun bulunduğuna doğrudan kanıt gösterilebilir?

Soru: Hudeybiye Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Mekkeliler, İslam’ın siyasi varlığını ilk kez tanımışlardır.
B) İslamiyet, Arap Yarımadası’nda hızla yayılmaya başlamıştır.
C) Mekkeliler ve Müslümanlar arasında imzalanmıştır.
D) On yıl süre ile tarafların savaşmayacağı kararlaştırılmıştır.
E) Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.

Soru: İslamiyet’in ilk yıllarında Mekkeliler’in Müslümanlara yaptığı baskılar sonucunda, Müslümanlar Medine’ye Hicret etmek zorunda kalmışlardır. Bu bilgilerden;
I. Mekkeli putperestlerin farklı inançlara hoşgörüsü yoktur.
II. İlk Müslümanlar baskılarla karşılaşmışlardır.
III. Müslümanlar dinlerinden dönmemişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar