Bilim Medeniyeti 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Kur’an-ı Kerim Müslümanları, bilime teşvik etmiş, “Rabbinin adıyla oku! (Alak, 1)” ayetiyle, insanlara rehber olmak üzere indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle İslam dini kişinin kendini, alemi ve Allah’ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip olmuştur. Hz. Muhammed de eğitim-öğretim ve bilime önem vermiştir. Hz. Muhammed Dönemi’nde eğitim ve bilim faaliyetleri için atılan bazı adımlar şunlardır;

  • Mescid-i Nebevi’nin bir bölümü eğitim ve bilimle uğraşan öğrenciler için ayrılmıştır. Eğitim ve bilim faaliyetleri için ayrılan kısma suffe adı verilmiştir. Suffe daha sonraki dönemlerde İslam dünyasındaki medreselerin temellerinden biri olarak kabul edilmiştir.
  • Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden, Müslümanlara okuma-yazma öğretenler serbest bırakılmıştır.
  • Bazı öğrenciler tıp tahsili için o günün en önemli bilim merkezlerinden olan İran’daki Cündişapur’a gönderilmiştir.

Dört Halife Dönemi’nde küttab adı verilen ilköğretim seviyesindeki kurumlarda, mescitlerde ve camilerde ilim öğrenimine devam edilmiştir.Bilgi: Cami ve mescitler, İslamiyet’in ilk devirlerinden günümüze kadar Müslümanların eğitim kurumları olarak faaliyet göstermiştir.

Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde eğitim kurumlarında önemli gelişmeler olmuştur. Başlangıçta sadece okuma-yazma ve İslami ilimler alanında eğitim verilirken bu dönemden itibaren değişik dallarda eğitim-öğretim verilmeye başlanmıştır.

İslam dünyasında gerçek anlamıyla ilk kütüphane Emeviler Dönemi’nde Şam’da kurulmuştur. Kütüphanecilikte ikinci önemli gelişme Abbasi Halifesi Me’mun’un Bağdat’ta açtığı Beytü’l-hikme’dir. Yaptığı çalışmalarla Beytü’l-hikme, Orta Çağın en zengin kütüphanesi ve ilmî araştırma merkezi haline gelmiştir.

Abbasiler Dönemi’nde, Beytü’l-hikme’nin kurulması İslam medeniyetinde bir dönüm noktasıdır. Bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l-hikme, bir araştırma ve eğitim kurumudur. Beytü’l-hikme’de Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden tercüme edilen çok sayıda eser Hizanetü’l-hikme adı verilen yerde toplanmıştır.

Bilgi: Abbasi halifelerinin bilim insanlarını desteklemesi, pozitif bilimlerle ilgili değerli kitapları toplatıp tercüme ettirmesi; İslam dünyasında büyük bir fikir hareketi başlatmıştır.

İlimlerin Sınıflandırılma

İslam Alimlerinin İlme Bakışlarıİslam Alimlerinin Avrupa’ya EtkisiEkoller

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi