Tarih

İlk İnsanların Kullandıkları Araç – Gereçler

İlk insanlar, kullandıkları araç-gereçleri taştan yapmışlardır. Başlangıçta iri ve kaba olarak yontulan taşlar zamanla daha kullanılışlı hale getirilmiştir. İnsanlar teknik...

İlk Yerleşim Yerleri

İlk insanlar, iklimin ve besin kaynaklarının meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmışlardır. Mağara ve kaya sığınakları içinde...

İlk Tarımsal Faaliyetler

İnsanlar zaman içinde yabani tahıl ve meyveleri ıslah ederek kendi kontrolünde üretmeyi öğrenmiş böylece tarımsal faaliyetler başlamıştır. Tarıma geçişle birlikte...

İlk İnsanların Yaşam Tarzı ve Geçim Kaynakları

İlk insanların geçim kaynağı avcılık ve besin toplayıcılığıydı. İnsanlar besin kaynaklarının azalması veya çoğalmasına bağlı olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı....

İnsanlığın İlk İzleri

İnsanın geçmişini, tabiatla mücadelesini, sosyal ilişkilerini ve inançlarını öğrenmek, geçmişten günümüze ulaşan izlerin incelenmesine bağlıdır. İnsanlık tarihi ile ilgili en...

MÖ 7500-MÖ 350 Arasında Yeryüzündeki Başlıca Yerleşim Alanları ve Medeniyet Çevreleri

Bu bölümde MÖ 7500-MÖ 350 arasında dünyanın farklı kıtalarında kurulmuş bazı önemli medeniyetlerden bahsedeceğiz. Öncelikle bu toplumlarla ilgili diğer sayfadaki...

Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemleri Aydınlatan Önemli Merkezler

Tarih öncesi dönemleri aydınlatan bazı yerleri gösteren aşağıdaki görseli inceleyelim. Çorum Alacahöyük‘te, 4 ayrı kültür kalıntılarına rastlanmıştır, Altın, gümüş ve...

Tarih Öncesi Dönemde Sözlü Kültür

Bu bölümde yazının icadı öncesi dönemde hakim olan sözlü kültür örneklerini ve yazılı kültürden farklılıkları üzerinde duracağız. Dünyanın en eski...

Tarih Öncesi Dönemde Hayat ve Geçim Tarzları

Avcı – toplayıcı dönemde (MÖ 600.000 – 10.000) ilgili maddi kalıntılara baktığımızda genelde çakmak taşlarının yontulmasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve...

Tarih Öncesi Dönemde İnsanoğlunun Tabiatla İlişkisi

Yazının kullanılmadığı çağlarda insanların hayat tarzlarını iki aşa- malı değerlendirebiliriz. Buzul Çağıhda avcılık ve toplayıcılığın yapıldığı göçebe dönem. İklimin değişimine...

Tarih Biliminin Kazandırdığı Beceriler

Tarih biliminin kazandırdığı becerileri aşağıdaki grafikte inceleyelim. Yukarıdaki grafikten yola çıkarak tarih araştırmalarının bize kanıt kullanma, sorgulama, sebep sonuç ilişkisi...

Tarihi Bilginin Değişebilirliği

Tarih araştırmalarında olaylar doğrudan doğruya gözlemlenemediği için tarihçi olayların ardında bıraktığı kanıt ve belgeleri kullanır. Kanıtların değerlendirilmesinde ise tarih, çeşitli...

Tarih ve Yorum

Tarih, milli kimliğin inşası ve değerlerin aktarımı için bir araçtır. Tarihçinin görevi geçmişte yaşanılanların olduğu gibi aktarılmasıdır. Ancak tarihçi incelediği...

İslam Dünyasında Tarih Yazıcılığı

İslam dünyasında tarih yazıcılığı vakanüvislik olarak gelişmiştir. Vakanüvis tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kişidir. Vakanüvislikte, olayların ortaya çıkış nedenleri üzerinde durulmaz...

Tarih Yazıcılığında Değişim

Tarih yazıcılığında ilk değişim Rönesans ve Reform’un etkisiyle Avrupa’da tarihçiler üzerindeki kilise baskısının ortadan kalkmasıyla başlamıştır. Aydınlanma Çağı ile birlikte...

Sosyal Tarih Yazıcılığı

Sosyal tarih yazıcılığında tarihe ait olayların tek bir neden ve olgu üzerinden değil; sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve fikri birçok...

Araştırmacı Tarih Yazıcılığı

XIX. yüzyılda görülmeye başlamış bir türdür. Bu tarih yazımında olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel...

Öğretici (Pragmatik) Tarih Yazıcılığı

Öğretici tarih yazıcılığının öncüsü Herodotos ile aynı çağda yaşamış olan Thukydides’tir. Öğretici tarih yazıcılığında amaç, tarihi olayları öğrenerek faydalı bir...

Hikayeci (Rivayetçi) Tarih Yazıcılığı

Hikayeci tarih yazıcılığını Herodotos başlatmıştır. Herodotos’un yazmış olduğu kitabın adı, tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması anlamına gelen “lstorias...

İnsanlığın Serüveni Kayıt Altında

Toplumlar, geçmişi araştırıp aydınlatmaya çalışırken tarih bilincine ulaşır. Tarih bilinci dünü, bugünü ve yarını kapsayan bir sürekliliktir. Tarih; doğru, yansız...

Belgeden Bilgiye

Tarihçiler araştırmalarını geçmişte yaşanan olayları aydınlatmak için yaparlar ve eserlerini geçmişi anlamamız için yazarlar. Bu yüzden bir tarihsel araştırmaya kaynakların...

İbn-i Haldun’un Tarih Anlayışı

İbn-i Haldun 1332 1406 yılları arasında yaşamış bir İslam bilginidir. Tarih ve sosyoloji bilimlerinin gelişmesine büyük katkı yapmıştır. İslam tarihçilerinin...

Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum

Tarih geçmişte yaşanmış vaka (olay) ve gerçekleşen vakıaları (olgu) inceleyen bir bilim dalıdır. Vaka (olay): tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal,...

Tarihin Dönemlendirilmesi

Tarihçiler tarihi olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve öğrenilmesi için tarihi çağ veya devir adını verdikleri belirli dönemlere ayırmıştır. Tarihin...

Geçmişten Günümüze Zaman Anlayışları

Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan uygarlıklarında döngüsel yani dairesel zaman anlayışını benimsenmiştir. Bu anlayışa göre zaman, rastlantısal olup başlangıcı...

Tarihte Yüzyıl Kavramı

Milat kavramı Hz. İsa’nın doğduğu günü ifade etmektedir. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden Miladi takvime göre yapılan bir zaman...

Türklerin Kullandığı Takvimler

Güneş Yılı Esaslılar 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi 2. Celali Takvim 3. Rumi Takvim 4. Miladi Takvim Ay Yılı Esaslılar...

Tarih Biliminde Anakronizm

Anakronizm “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” anlamına gelmektedir. Bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılmak, tarih ve çağları birbirine karıştırmak anakronizmdir....

Tarihi Olayların Kendi Döneminin Şartlarına Göre Değerlendirilmesi

Tarihi olaylar, gerçekleştiği dönemin siyasal, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Bu nedenle araştırmacılar, araştırdıkları olayın meydana geldiği dönemin...

Neden Tarih, Tarih Öğreniminin Yararları

Neden Tarih Tarih; milli kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımını sağla- yan bir araçtır. Aynı zamanda geçmişi keşfetmek için sürek- Ii...

Tarih dersi videolu konu anlatımlarını ve soru çözümleri en güncel hali ile burada listelenmektedir.

Sonraki Sayfa »