Soru: Amasya Genelgesi’nde Sivas Kongresi’ne katılacak delegelerin belirlenmesinde parti ayrılıklarının dikkate alınmaması istenmiştir.
Amasya Genelgesi’ndeki bu uyarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Azınlıkların can ve mal güvenliğinin korunmasına
B) Millî birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan uzak
durulmasına
C) Padişah ve halifenin desteğinin sağlanmasına
D) Wilson İlkelerine uygun hareket edilmesine
E) Ülkenin her yerinden kongreye katılım sağlanmasına

Soru: Kuvayımilliye hareketinin ortaya çıkmasında,
l. İstanbul Hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalması,
II. Mondros Ateşkesi sonrasında Türk ordusunun terhis edilmesi,
IIl. Anlaşma Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmeleri,
IV. azınlıkların çeteler oluşturarak Türk köylerine saldırılar düzenlemeleri
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) I ve lll B) ll ve IV C) l, ll ve IlI
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

Soru: Mustafa Kemal Paşa, Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasından sonra İstanbul Hükümetinin emrine uymayarak İstanbul’a dönmemiş ve askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Buna rağmen Erzurum ve Sivas Kongrelerinde delegelerin oylarıyla başkan Seçilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak,
l. Türk halkı Mustafa Kemal’i Millî Mücadelenin lideri olarak kabul etmiştir.
ll. Halkın İstanbul Hükümetine bağlılığı azalmıştır.
lll. Anadoluda işgallere karşı mücadele etme düşüncesi güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) l ve ll E) l, Il ve llI

Soru: Misakımillide, “Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.” hükmü yer almıştır. Bu hüküm Misakımillî’de,
I. devletlerin eşitliği,
ll. ulusal egemenlik,
III. tam bağımsızlık
ilkelerinden hangilerinin benimsendiğini göstermektedir?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) l ve ll E) ll ve lll

Soru: “Millî Meclisin derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.”
Sivas Kongresi’nde bu kararın alınmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) İstanbul Hükümetinin Anlaşma Devletlerinin güdümünde hareket etmesinin
B) Bazı aydınların manda ve himaye yanlısı olmalarının
C) Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti’yle yapılacak barışın koşullarının belirlenememesinin
D) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında Amasya Protokolü’nün imzalanmasının
E) Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifa etmesinin

Soru: Aşağıdakilerden hangisine Amasya Genelgesi ile karar verilmemiştir?
A) Sivas’ta millî bir kongre toplanmasına
B) Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararı ile kurtarılmasına
C) Manda ve himayenin ilk kez reddedilmesine
D) Askerî ve ulusal örgütlerin dağıtılmamasına, komutanın devredilmemesine
E) Her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurulun oluşturulmasına

Soru: Misakımillî’nin,

  • Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.
  • Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanması koşuluyla tarafımızdan kabul edilecektir.

Mondros Ateşkesi imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler, hiçbir nedenle birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
kararları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.
B) Devletlerarası eşitlik ilkesi benimsenmiştir.
C) Tam bağımsızlığın sağlanması amaçlanmıştır.
D) Türk Devleti’nin sınırları çizilmiştir.
E) Azınlıkların sınır dışı edilmesi kararlaştırılmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar