Soru: İstanbul’un Osmanlılar tarafından kuşatılması üzerine İmparator Konstantin Katolik Klisesi ile Ortodoks Kilisesi’ni birleştirmeyi önermiş ancak İstabul halkının karşı çıkmasından dolayı bu amacına ulaşamamıştır.
Buna göre,
l. Hristiyan dünyasında mezhep çatışmaları yaşandığı,
Il. Ortodoksların Katoliklerle anlaşamadığı,
III. Bizans’ta mezhep birliğinin olmadığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Soru: II. Mehmet Bizans İmparatorluğu’na son verebilmek için siyasi ve askeri birçok hazırlık yapmıştır. Aşağıdaki hazırlıklardan hangisi daha çok siyasidir?
A) Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) yaptırması
B) Dört yüz parçalık donanma hazırlatması
C) Büyük toplar döktürmesi
D) Karamanoğulları, Macaristan ve Sırbistan ile antlaşma yapılması
E) Saray ve Vize kalelerinin alınması

Soru: İstanbul’un tarih boyunca çeşitli devletler tarafından defalarca kuşatılmasına rağmen alınamamış olmasında,
I. Bizans surlarının aşamalı ve büyük olması
II. Avrupalı devletlerden yardım alabilmesi
III. Fener Rum Patrikhanesihin İstanbul’da olması
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Soru: II. Mehmet’in,
– Rumeli Hisarı’nı yaptırması
– Edirne’de büyük toplar döktürmesi
– Dört yüz parçalık donanma hazırlatması
faaliyetlerinin aşağıdaki hangi amaca yönelik olduğu savunulabilir?
A) İstanbul’un fethini kolaylaştırmaya
B) Ortodoks Kilisesi’nin etkinliğini azaltmaya
C) Osmanlı siyasi birliğini sağlamaya
D) Taht kavgalarında Bizans’ın yardımını almaya
E) İpek Ticaret Yolu’na hakim olmak

Soru: Bizans İmparatoru Konstantin’in Osmanlı Devleti’nin İstanbul kuşatmasından dolayı,
– Papa’dan yardım istemesi,
– Katolik ve Ortodoks Kliselerini birleştirme önerisinde bulunması,
– Avrupalı devletlerden yardım istemesi
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Bizans’ın oldukça zayıflamış olması
B) Osmanlı Devleti’nin çok güçlü olması
C) Bizans’ın hazırlıksız olması
D) Haçlı ittifaklarının bozulması
E) Mezhep birliğinin sağlanmak istenmesi

Soru: – Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
– Bizans’ın Avrupalıları Osmanlılara karşı kışkırtması
– Bizans’ın Osmanlıların Anadolu ve Rumeli topraklarının Coğrafi olarak bağlantısını keser durumda olması
Yukarıdaki durumlar aşağıdakilerden hangisinin hazırlayıcı etmenleri olmuşlardır?
A) Rumeli fetihlerinin
B) Haçlı Seferlerinin
C) İstanbul kuşatmalarının
D) Kapitülasyon antlaşmalarının
E) Denizcilik faaliyetlerinin

Soru: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un feth edilmesinin ardından yıkılmaya yüz tutan Ortodoks Kilisesi’ni tamir ettirerek Ortodoks Patrikhanesi’ni himayesi altına almıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu politikasının,
I. Hristiyan dünyasının birleşmesini önlemek,
II. Avrupa’ya yapılacak seferlerde Onodoksların desteğini sağlamak,
III. İslam inancının hoşgörüsünü göstermek
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar