Soru: Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi devletin padişahın mutlak egemenliği altında olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Kut anlayışının benimsenmesi
B) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılarak yönetilmesi
C) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin padişaha ait olması
D) Savaş ilanı, ıslahatların uygulanması gibi konularda şeyhülislamdan fetva alınması
E) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması

Soru: Sancaklarda şehzadelerin başkanlık yaptığı Divân-ı Hümâyunun benzeri Şehzade Divanları vardı. Şehzade, sancağı yönetirken kendi Divânına gelen davalara bizzat bakmıştır. Sancakta bulunan tımarlı sipahiler şehzadeye bağlıdır.
Bu bilgilere bakarak şehzadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Devlet yönetimini uygulamalı olarak öğrenme imkanı elde ettikleri
B) Sarayda “şimşirlik” adı verilen dairede eğitim gördükleri
C) Daha çok Rumeli’deki sancaklarda görevlendirildikleri
D) savaşlarda Osmanlı ordusunun en rütbeli komutanı olarak görev yaptıkları
E) Padişahın sefere çıktığı zamanlarda İstanbul’da taht kaymakamı olarak görev aldıkları

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde merkezî otoriteyi güçlendirmek için atılan adımlardan biri değildir?
A) Müsadere usulünün yaygınlaştırılması
B) Padişahların haremden evlendirilmesi geleneğinin başlatılması
C) Topkapı Sarayı’nın Birun, Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölüme ayrılması
D) Devşirme kökenlilerin veziriazam, vezirlik, beylerbeylik gibi yüksek görevlere getirilmesi
E) Kanunname-i Ali Osman ile devletin bekası için padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izni verilmesi

Soru: Fatih döneminde hazırlanan Kanunname-i Ali Osman adlı yasayla devletin bekasının sağlanması ve taht kavgalarının önlenmesi için tahta çıkan padişaha diğer şehzadeleri öldürme yetkisi ve hakkı verilmiştir. “Devletin toprakları padişah ve oğullarınındır.” ilkesinin yerine “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı getirilmiştir.
Buna göre Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili,
I. Veraset sisteminde düzenleme yapılmıştır.
II. Devletin merkeziyetçi yapısı güçlendirilmiştir.
III. Şehzadelerin sancağa çıkması uygulaması başlatılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II
D) Ive III E) II ve Ill

Soru: Osmanlı Devleti’nde sancaklara yönetici olarak gönderilen şehzadelerin yetkilerinin kendi sancağını aşmamasına dikkat edilmesi ve askerî güçlerinin sınırlı tutulması öncelikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Sınırların genişletilmesine
B) Merkezi otoritenin korunmasına
C) Sınır güvenliğinin sağlanmasına
D) Ülke yönetiminin kolaylaştınlmasına
E) Padişahın egemenlik alanının sınırlandırılmasına

Soru: Osmanlı Devleti’nde Enderun’daki gençlerin Birun’a çıkması, yani idarede görevlendirilmeleri gibi harem halkı da saraylılarla veya diğer görevlilerle evlendirilirlerdi.
Bu bilgide Topkapı Sarayı’nda verilen eğitimin,
I. devlet yönetiminin kolaylaşması,
II. şehzadelerin teorik bilgiler edinmesi,
III. saray kültürünün şehir kültürüne katkı sağlamasına zemin hazırlanması
sonuçlarından hangileri üzerindeki etkisi vurgulanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Ive III E) II ve III

Soru: Osmanlı Devleti’nde I. Muraftan itibaren, ”Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışının yerini “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı almıştır.
l. Murat döneminde yapılan bu değişiklikle,
I. taht kavgalarını sınırlandırma,
II. merkezî otoriteyi koruma,
III. ülkeyi idari bölgelere ayırma
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar