Soru: XIV. Yüzyılda Balkan ve Trakya bölgelerinde;
– Sırplar
– Bizans İmparatorluğu
– Bulgarlar
– Eflak Voyvodaları
gibi devlet ve toplulukların bulunması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Mezhep birliği olmadığının
B) Siyasi birliğin olmadığının
C) Bizans İmparatorluğu’nun dağıldığının
D) Hristiyan birliğinin sağlandığının
E) Haçlı ruhunun kaybedildiğinin

Soru: XVI. yüzyılda Anadolu’da
– İlhanlı
– Bizans ve Pontus
– Bağımsız Türkmen beyliklerinin egemenlik bölgeleri vardı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtını oluşturur?
A) Anadolu’nun göç yolları üzerinde olduğunun
B) Bizans İmparatorluğu’nun parçalandığının
C) Haçlı Seferlerinin yapıldığının
D) Siyasi birliğinin sağlanmadığının
E) İslamiyetin en yaygın inanç olduğunun

Soru: Kuruluş yıllarında, Osmanlı Beyliği’nin gelişmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:
I. Bizans İmparatorluğu’nda yönetsel kargaşa ve otorite boşluğu olması,
II. Osmanlıların, diğer Türk beyliklerine karşı barışçı politika izlemesi,
Ill. Balkanlarda güçlü merkezî, krallıkların bulunmaması,
IV. Doğudan gelen Türkmenlerle Osmanlıların güçlenmesi
Bu faktörlerden hangilerinde, Moğolların doğrudan etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız IV    B) l ve II      C) I ve III
D) II ve III      E) llI ve IV

Soru: XIV. yüzyılda,
l. İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yaşanması,
II. Avrupa’da feodalite rejiminden dolayı siyasi birliğin olmaması,
III. Anadolu’da birbirinden bağımsız beyliklerin egemen olması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız l    B) Yalnız lI    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı olduğuna dair bir kanıt olarak gösterilemez?
A) İkta sistemi uygulaması
B) Denizcilik faaliyetlerinin görülmesi
C) Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
D) Şer’i ve örfi hukuk kurallarının görülmesi
E) Devlet işlerinin Büyük Divan adı verilen bir kurulda görüşülmesi

Soru: XIV. yüzyılda,
– Tuna Nehri’ne kadar Balkan coğrafyasının Osmanlının eline geçmesi
– Haçlı ordularının Osmanlı’ya karşı mağlup olmaları
– Edirne’nin Osmanlı başkenti yapılması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Balkanların Osmanlı yurdu hâline gelmesine
B) Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlamasına
C) Bizans’ın varlığını sürdürmesine
D) Gaza ve cihat anlayışının sona ermesine
E) Türk-İslam birliği sağlanmasına

Soru: Osman Bey’in “adına hutbe okutması ve ilk Osmanlı bakır akçesini bastırması” aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Anadolu’nun tamamında egemenlik kurduğunun
B) Düzenli bir ordu teşkilatına sahip olduğunun
C) Ticaret yollarını ele geçirdiğinin
D) Bağımsızlığını ilan ettiğinin
E) Aşiret olduklarını kanıtladıklarının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar