Soru: I. Anadolu’nun tanınmaya başladığı,
II. Türk devletleri arasında rekabet olduğu,
III. Bizans’ın Anadolu’dan atıldığı
yargılarından hangilerinin göstergesi olduğu savunulamaz?

Soru: – Tuğrul Bey
– Alparslan
Yukarıdaki Türk hükümdarlarının m özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin hükümdarları olmaları
B) İstanbul’u kuşatmaları
C) Gazneli Devleti’nin kurucuları olmaları
D) Moğolları yenmeleri
E) Bizansla savaşmaları

Soru: Malazgirt Zaferi, Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Aşağıdakilerden hangisinin bu dönüm noktasını ortaya çıkartan Malazgirt Savaşı’nın meydana getirdiği sonuçlarla ilgisi yoktur?
A) Türklerin İslâm dünyasında ön plana çıkması
B) Haçlı SeferIeri’nin başlamasına neden olması
C) Anadolu’da Türkiye tarihinin başlangıcı kabul edilmesi
D) Bizans İmparatorIuğu’nu o dönem için zayıflatması
E) Harzemşahların yıkılış sürecine girmesi

Soru: Bu durum Büyük Selçuklu Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Anadolu’da fetihlerin başladığı
B) Veraset sisteminin benimsendiği
C) Moğolların hakimiyetine girildiği
D) Haçlı SeferIeri’ne karşı başarılı olunduğu
E) Türk siyasi birliğinin sağlandığı

Soru: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan’ın uyguladığı, “fethedilen toprağın fethedenin malı olması” anlayışı aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Vakıf işlerinin aksamasında
B) Moğol baskısının tamamen bitmesinde
C) Kavimler Göçü’nün başlamasında
D) Veraset sisteminin sona ermesinde
E) Feodal beyliklerin ortaya çıkmasında

Soru: Büyük Selçuklu hükümdarlarının,
I. Anadolu’yu bayındır hale getirmeleri,
II. fethedilen toprakları devletin malı saymaları,
III. Hristiyanlara dini özgürlük tanımaları
uygulamalarından hangileri Anadolu’da kalıcı olmaya yönelik bir amacın olduğunu gösterir?

Soru: Büyük Selçuklu Devleti’nin,
– Bizans ile savaşması,
– Bağdat Seferi’yle Abbasileri Şii Büveyhoğullarına karşı koruması,
– Orta Asya’dan gelen Türkleri Anadolu’ya yerleştirmesi
durumlarına bakılarak Büyük SeIçukIu’y|a ilgili,
I. Gaza ve cihat politikasıyla hareket etmiştir.
II. Anadolu’nun Türkleşmesi için çalışmıştır.
III. İskan politikası uygulamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Yukarıdaki bilgiye göre,
I. veraset sisteminin uygulandığı,
II. teşkilatçı bir yapıya sahip olunduğu,
III. devletin giderek güçlendiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Bu duruma göre,
I. Haçlı SeferIeri’nin başladığı,
ll. Selçuklu hükümdarlığının sembolik hale geldiği,
III. Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Anadolu’da XIII. yüzyılda meydana gelen isyanlar sonucunda asayişin bozulduğu, toplumsal sorunların ortaya çıkmaya başladığı dönemde, halkın manevi yönünü artıran, inancını diri tutan alim ve düşünürler arasında,
I. Mevlana Celalettin Rumi,
II. Yunus Emre,
III. Akşemsettin
şeklinde verilenlerden hangilerinin olduğu söylenemez?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar