Soru: Osmanlı toplumu inanç temeline göre örgütlenmiş ve buna millet sistemi denmiştir. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti Hristiyan, Musevi, Süryani topluluklara hoşgörüyle davranmış, onları dillerinde, inançlarında, kendi aralarındaki ilişkilerinde serbest bırakmıştır. Buna göre millet sisteminin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını
B) Din ve mezhep birliğinin sağlanmasını
C) Gayrimüslimlerin dinî ve millî kimliklerini korumalarını
D) Devşirme sisteminin uygulamadan kaldırılmasını
E) Ülkede hukuk birliğinin sağlanmasını

Soru: Osmanlı Devleti’nin iktisat anlayışı, halkı güvenli ve refah içinde yaşatma amacını taşıyordu. Bu bakımdan ekonomik faaliyetlerin tümü halkın sıkıntıya düşmeden, bolluk içinde yaşamasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu anlayışı içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cülus B) İaşecilik C) Gedik
D) Kılıç hakkı E) Nasihatname

Soru: Osmanlı Devleti’nde reaya olarak adlandırılan halk, yaptığı işin özelliğine göre şehirlerde, kasabalarda ve köylerde yaşardı.
Bu bilgide, toplumsal yaşam biçiminin şekillenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmıştır?
A) Din kurallarının
B) Fetih politikasının
C) Ekonomik faaliyetlerin
D) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılmasının
E) Devletin siyasi gücünün artmasının

Soru: Osmanlılar, fethedilen yerlerde cami, mescit, medrese, kervansaray, imaret, bedesten gibi yapılar inşa etmişlerdir.
Bu bilgiye bakarak,
I. Türk şehir dokusu egemenlik kurulan bölgelerde etkin hâle getirilmiştir.
II. İmar ve iskân politikası fethedilen bölgelerde fiziki dönüşümün yaşanmasını sağlamıştır.
Ill. Osmanlı Devleti baskıcı bir politika uygulamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve Ill

Soru: Osmanlı Devleti’nde çifthane sisteminin uygulandığı toprakları üç yıl üst üste mazeretsiz olarak ekmeyenler bu toprakların işletme hakkını kaybeder, ayrıca çiftbozan vergisi öderdi.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulama ile,
l. hazinenin nakit ihtiyacını karşılama,
II. üretimi artırma ve devamlılığını sağlama,
III. vergi kaybını önleme
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Soru: Osmanlı Devleti’nde, ekilebilen toprakların çoğu devletin malıydı. Bu durumun Osmanlı ülkesinde,
I. büyük hanedanların ortaya çıkması,
II. köle çiftçi sınıfının meydana gelmesi,
Ill. tımarlı sipahilerin Türklerden oluşması
olgularından hangilerini engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve ll E) II ve III

Soru: Osmanlı Devleti’nde derbentçilerin görevi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret yolları üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlamak
B) Hayvancılıkla uğraşan konar göçerlerden vergi toplamak
C) Ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapmak
D) Gayrimüslimler arasındaki davalara bakmak
E) Sefer sırasında ordunun güvenliğini sağlamak

Soru: Osmanlı Devleti’nin her köşesinde çeşitli zanaat erbabının hiyerarşik bir teşkilatı, esnaf şeyhi, kethüdası, yiğitbaşı ve ehi-i hibre gibi azası vardı.
Lonca adı verilen bu esnaf yapılanmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenemez?
A) Kaliteli üretim yapılmasını
B) Tarım arazilerinin işlenmesini
C) Devlet- esnaf ilişkilerini
D) Haksız rekabetin önlenmesini
E) Esnafın denetlenmesini

Soru: Osmanlı Devleti’nde esnaf ve zanaatkarları bir çatı altında toplayan lonca teşkilatlarına alınanlar aldıkları eğitimle çıraklıktan kaifalığa, kalfalıktan ustalığa kadar yükselebilmişlerdir.
Bu bilgilere bakarak lonca teşkilatı ile ilgili,
I. Mesleki örgütlenmeyi sağlamıştır.
II. Uluslararası ticaret faaliyetlerini yürütmüştür.
III. Mesleki eğitim veren sanat okulu olarak görev yapmıştır.
nitelemelerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

Soru: Osmanlı Devleti’nde,
l. yeniçerilerin maaşlarının ödenmesi,
ll. sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanması,
III. sağlık, eğitim ve öğretim alanlarında hizmet verilmesi
durumlarından hangileri, vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız Il C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar