Başlıca Kimya Disiplinleri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Uğraş Alanları

KİMYA BİLİMİ

Maddelerin yapısını, Özelliklerini ve birbirleri arasındaki etkileşimleri inceleyen bilim dalına kimya denir. Bu nedenle kimya madde bilgisi olarak da adlandırılır. Kimya bilimi tarım, tıp, metalürji, arkeoloji ve gıda gibi birçok bilimle ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu da kimyanın birçok alt alanlarının oluşmasını sağlamıştır.

Analitik Kimya

Maddelerin bileşenlerini, bu bileşenlerin miktarlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapan kimya disiplinidir. Analitik kimya,

  • Nicelik analizler (kantitatif analizler)
  • Nitelik analizler (kalitatif analizler)

şeklinde analizler yapar. Kantitatif analiz, bir maddenin içindeki değişik elementlerin miktarlarını; kalitatif analiz ise, maddelerin hangi tür elementlerden oluştuğunu belirleme gibi çalışmalar yapar. Kimyanın bütün dalları analitik kimyanın ilke ve tekniklerinden yararlanır.

Biyokimya

Canlılarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimleri inceleyen kimya disiplinine biyokimya denir. Biyokimya özellikle tıp, tarım ve gıda sanayisi olmak üzere pek çok alanda uygulanmaktadır. Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısı ve ilaçların vücuttaki etkileri gibi konular da biyokimyanın ilgi alanına girer.

Fizikokimya

Kimyasal tepkimelerin özellik ve davranışlarını inceleyen bu davranışlara ilişkin yasaları belirleyen ve inceleyen kimya disiplinine fizikokimya denir. Sıcaklık, basınç ve madde miktarı gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelere etkilerini inceler. Fizikokimya; termodinamik, kuantum kimyası, spektroskopi, elektrokimya, kimyasal kinetik, polimer kimyası, nükleer kimya alanları ile ilgilenir.

Organik Kimya

Organik kimya esas bileşimi karbon olan bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve elde yollarını inceleyen kimya disiplinidir. Eskiden organik kimya sözcüğü canlı organizmalarında ki bileşiklerin kimyası olarak tanımlanırdı. Daha sonraki yapılan çalışmalar bu tür maddelerin canlı yapısında olmayanlarının da var olduğunu gösterdi. Canlılardaki tüm bileşikler ile yaşamımızda büyük önem taşıyan
ilaçlar, plastikler, sentetik boyalar ve deterjanlar da organik kimyanın kapsamına girer.

Anorganik Kimya

Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini inceleyen kimya disiplinine anorganik kimya denir. Anorganik kimya asit, baz, tuz, su, mineral gibi maddelerin özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini inceler. Bu kimya disiplinin malzeme bilimi, pigmentler, yüzey kaplama, ilaç, yakıt ve tarım alanında uygulamaları vardır. Kimya disiplinlerinin sayısı çok fazladır. Çünkü günümüzde mevcut tüm bilim dalları ve sanayi kuruluşları ile iş birliği içindedir.

Polimer Kimyası

Çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı bileşiklere polimer denir. Polimer kimyası, bu tür maddeleri inceleyen kimya disiplinidir. Proteinler, doğal kauçuk, selüloz, nişasta gibi doğal polimerler olduğu gibi plastik gibi yapay polimerler de vardır. Polimer kimyası son yıllarda önem kazanmıştır. Çünkü, plastik sanayisi petrol ile hızla gelişmiş ve gündelik hayatımızın parçası haline gelmiştir.

Endüstriyel Kimya

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu kimyasal ham maddelerin üretimi gibi alanlar ile ilgilenir. Endüstride kullanılan her türlü plastik gibi organik ve sülfürik asit gibi anorganik maddelerin üretim süreçlerinin planlanması ve uygulanması çalışmalarını yapar.

Disiplin: Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü veya bilim dalı anlamına gelir.

Adli Kimya

Suçluların yakalanması için toplanan delilleri kimya disiplinlerinin bilgi birikimini kullanarak inceler ve araştırmalar yapar. Kan ve doku örneklerinin incelenmesini ve analizlerinin yapılmasını sağlar. Sporcu doping testleri de yapar.

Çevre Kimyası

Çevrenin korunması için gerekli olan atıkların temizlenmesi ve bacalara takılan filtrelerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapan kimya disiplinidir. Günümüzde sanayileşme ile çok miktarda çevreyi kirleten atıklar oluşmaktadır. Bu atıkların kimyasal olarak temizlenmesi çalışmalarını çevre kimyası yapar. Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemine arıtım denir.

Agrokimya (Tarım Kimyası)

Tarımsal verimliliğin artırılmasını ve toprağın kalitesini yükseltilmesi ile ilgili her türlü kimyasal çalışmayı yapan kimya disiplinidir. Kimyasal gübre üretimi ve zararlılara karşı tarım ilaçları üretimi agrokimyanın yaptığı bazı çalışmalardır.

Organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya ve fizikokimya kimya biliminin temel disiplinleridir. Diğer disiplinler bu disiplinlerin yapmış olduğu çalışmaları kullanır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar