Soru 1: Tarih araştırmalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek için nelere dikkat edilmelidir? Tarih öğretmeninin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevap verememiştir?
A) Elif, “Tarih bilgisinin geçmişteki insan tecrübelerine bağlı olarak üretildiği gerçeğiyle hareket edilmelidir.”
B) Arif, “ Farklı ideoloji ve değer sistemlerinin tarihi olayların yorumlanması üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.”
C) Sema, “Resmi belgelerin güvenilir olduğu unutulmamalı, evrak tenkide tabi tutulmamalıdır.”
D) Ertuğrul, “Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına eleştirel yaklaşılmalıdır.”
E) Şule, “Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlar getirebileceği unutulmamalıdır.”

Soru 2: Tarihte asıl nesnellik, olgu ve belge, bulgu, kalıntılar ile yorum arasındaki tutarlılıktır. Bu yargıdan yola çıkarak;
l. Türkiye Selçukluları döneminde inşa edilen mimari eserlerde Orta Asya çadır kültürünün izlerine rastlanılmasının geleneksel anlayışın sanata yansıması olarak yorumlanması,
II. İskitlere ait Alp Er Tunga Destanında geçen Türkçe kelimelerden yola çıkarak İskitlerin Türk kökenli olabileceğinin iddia edilmesi,
lll. Urartuların kullandıkları çivi ve resim yazısından yola çıkarak Mezopotamya ve Mısır toplumlarından etkilendiklerinin tespit edilmesi değerlendirmelerinden hangilerinin tutarlılık içerdiği söylenebilir?

Soru 3: Ticaret, toplumlar arası kültürün gelişmesinde etkin bir rol oynamıştır. İnsanların ticaret yapma gereksinimi duymasını sağlayan oluşum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Kentleşmenin oluşmaya başlamasıyla
B) Yazılı hukukun başlamasıyla
C) Tarım üretiminden sanayi üretimine geçilmesiyle
D) Paranın bulunmasıyla
E) Üretim fazlasının oluşmasıyla

Soru 4: Hititler’e ait kabartmalar, Yunanlılara ait tanrı heykelleri ve Sümerler’in bıraktığı çivi yazılı tabletler, tarihin birinci elden kaynakları kabul edildiği halde, günümüzde yazılmış tarih kitapları birinci elden kaynak özelliği taşımamaktadır. Bu açıklamaya göre tarihin birinci elden kaynaklarının öncelikli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek millete özgü olmaları
B) Yazılı belgeler olmaları
C) Döneminden kalan eserler olmaları
D) Toprak altından çıkarılmış olmaları
E) Çağında tüm insanlığı etkilemeleri


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar