İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı


Kategoriler: 9.sınıf Tarih, Kadim Dünyada İnsan, TarihSoru: Bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda, aynı katmanda, topraktan yapılmış çanak çömleklere ve tunçtan yapılmış süs eşyalarına rastlanmıştır. Bu bulgulardan burada yaşamış toplumla ilgili,
I. Daha gelişmiş bir toplumdan etkilenmiştir.
II. İki farklı devir aynı anda yaşanmıştır.
III. Tarihi devirlere geçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru: Tarih öncesi devirler, Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri ve Maden Devri gibi dönemlere ayrılmıştır. Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu savunulabilir?
A) Tarımsal faaliyetlerin başlaması
B) Ateşin denetim altına alınması
C) Kullanılan araç ve gereçlerin yapısı
D) Hayvanların evcilleştirilmesi
E) Kültürel ilişkilerin artması

Soru: Tarih öncesi dönemler her yerleşim bölgesinde aynı zaman diliminde yaşanmadığı gibi tarihi devirlere de farklı dönemlerde geçilmiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlararası etkileşimin yavaş olması
B) Bölgelerin coğrafi koşulları
C) Göçebe yaşam tarzının hâkim olması
D) Savaşların yoğun olmaması
E) Yerleşik yaşama geç geçilmesi

Soru: Bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılar sonucu tarih öncesi dönemlerin tümüne ait kalıntılar bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yerleşim bölgesinde bulunması beklenen kalıntılar arasında gösterilemez.
A) Tarım aletleri
B) Antlaşma metinleri
C) Çürümüş tahıl taneleri
D) Tunçtan yapılmış süs eşyaları
E) Bitki Iiflerinden dokuma parçaları

Soru: Bir yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda bu bölgede yaşayan toplumun tarımla uğraştığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu saptama;
I. sulama kanallarına rastlanması,
II. tahıl saklama kaplarının bulunması,
III. demirden yapılmış saban ve oraklara rastlanması buluntularından hangileriyle kesinlikle kanıtlanır?

Soru: İki farklı yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda aynı zaman diliminde ortaya çıkarılan eşya ve aletlerin birbirine benzediği görülmüştür. Bu durum;
I. bölgelerin birbirinden etkilendiği,
II. ihtiyaçlarının birbirine benzer olduğu,
III. tarihi devirlere geçtikleri
yargılarından hangilerinin göstergesi olduğu savunulabilir?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi