Soru: Saltanatın kaldırılması üzerine devlet başkanının kim olacağı ve Yeni Türk Devleti’nin rejiminin ne olacağı konusunda sorunlar ortaya çıkmıştı.
Bu sorunların, aşağıdakilerden hangisi ile çözümlenmiş olduğu söylenebilir?
A) ll. TBMM’nin açılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesi
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Çok partili sisteme geçilmesi

Soru: Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri de ordu, eğitim ve dinin politika dışında tutulmasıdır.
Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen;
l. Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması,
ll. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi,
III. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması
inkılaplarından hangilerinin Atatürk’ün yukarıdaki
amacı doğrultusunda yapıldığı savunulabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve ll
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: Fransız İhtilali ve Rus Bolşevik İhtilali gibi, Türk İnkıIabı da mevcut düzene karşı yapılmıştır. Ancak, Türk İnkılabı’nda millî bağımsızlık ve millî egemenlik birlikte gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, Türk inkılabı ile Fransız ve Rus İhtilalinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşik iradeye karşı yapılması
B) İşgalci güçlerle mücadele edilmesi
C) Anayasal sistemi başlatması
D) Sınıf farklılığını ortadan kaldırması
E) Geleneklere bağlılığı güçlendirmesi

Soru: Ekim 1923’te Ali Fethi Okyar Hükümeti istifa edince hükûmet bunalımı ortaya çıktı. Bu bunalıma, bakanların meclis içinden, çoğunluğun oyları ile seçilmesi ilkesi neden oldu.
Bu durumun;
l. cumhuriyetin ilan edilmesi,
ll. muhalif partilerin kurulması,
III. güçler birliği ilkesinin uygulanması
gelişmelerinden hangileriyle aşıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve ll
D) ı ve ııı E) ıı ve ııı

Soru: Atatürk’ün: “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern, medeni bir toplum hâline getirmektir.” sözlerine dayanarak, Türk İnkılabı’nın aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A) Ekonomide devletçilik uygulamasını başlatmak
B) Saltanatı ve halifeliği kaldırmak
C) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
D) Eğitim ve öğretim çalışmalarını tek elde toplamak
E) Yeni bir anayasa hazırlamak

Soru: 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin, Türk Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle başlatılan sürecin sonucu olduğu söylenebilir?
A) Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) İstanbul Hükümeti görevini yapamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
D) Millî sınırlar içindeki yurt parçaları bir bütündür, bölünemez.
E) Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu yörelerin îşgallerine yoğun tepki gösterilmelidir.

Soru: Cumhuriyetin kabul edilmesiyle, Mustafa Kemal oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçilirken İsmet Paşa, ilk başbakan olmuş, Fethi Bey de meclis başkanlığına getirilmiştir.
Bu bilgiye dayanılarak,
l. Devlet başkanlığı sorunu aşılmıştır.
II. Meclis ve hükûmet başkanlığı makamları birbirinden ayrılmıştır.
III. Kabine sistemine geçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve III
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması üzerine Vahdettin halifelik sıfatı ile İngilizlere sığınınca TBMM, halifeliği Osmanlı ailesinden Abdülmecid Efendi’ye vermiştir.
TBMM’nin kuruluş felsefesine ters olmasına rağmen Abdülmecid Efendi’yi halife seçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Cumhuriyetin ilanını kolaylaştırmak
B) Laik devlet sistemine geçmek
C) İngilizlerin halifeliği kullanmasını engellemek
D) Ümmetçi toplum yapısını sürdürmek
E Millî egemenliğin gerçekleştirilmesini sağlamak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar