Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına millî güç denir. Millî gücün unsurları; siyasi, ekonomik, askerî, sosyokültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel ve teknolojik güçtür.

Siyasi Güç

Bir devletin millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplamına siyasi güç denir.

Siyasi gücün etkili bir biçimde kullanılması için; devlet – millet bütünleşmesinin sağlanması, demokrasinin gelişmesi, siyasal sistemin tam işlemesi, yasaların toplumun yapısına uygun olması ve tam olarak uygulanması önemlidir. siyasi gücün zayıflaması hem devleti hem de demokrasiyi tehlikeye düşürür. Bu nedenle millî birlik ve beraberliğin sürekli korunarak siyasi gücün dinamik bir yapıya kavuşturulması önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik bir yapıya sahip olması siyasi güç açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır.

Askeri Güç

Askerî güç en özet şekilde bir devletin ve milletin savaş gücü olarak tanımlanabilir. Millî politikanın uygulanmasında ve millî hedeflere ulaşılmasında kullanılan fiziki güce askerî güç denir.

Türkiye stratejik ve jeopolitik açıdan son derece önemli bir konuma sahiptir. Aynı zamanda sürekli karışıklıkların ve savaş hâlinin devam ettiği bölgelere yakındır. Bu durum beraberinde birçok iç ve dış tehdidi getirmektedir. Dolayısıyla askerî gücün zayıflaması durumunda ülkemiz içeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere açık hâle gelir. Bu nedenle Atatürkçü düşünce sisteminde askerî güce, barış ve huzurun sağlanmasındaki katkılarından dolayı büyük önem verilir.

Ekonomik Güç

Bir ülkenin sahip olduğu bütün ekonomik kaynakları ile bu kaynakların işletilmesi, her türlü mal ve hizmetin üretilebilme kapasitesi ve uluslararası ticaretteki yeri vb. unsurlar ekonomik gücü oluşturur.

Devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Güçlü ve bağımsız bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır. Ekonomik yönden güçlü devletler hem iç siyasette, hem de uluslararası ilişkilerde söz sahibi devletlerdir. Millî ekonomisi güçlü devletler, siyasal yönden de güçlüdürler. Bundan dolayı ekonomik güç, siyasal gücün etkinliğini artırmaktadır.

Sosyokültürel Güç

Sosyokültürel güç, bir milletin sahip olduğu ve tarihten gelen maddi ve manevi değerlerin o topluma sağladığı güçtür. Bir milletin kültürü, eğitimi, sosyal yaşamı ve gelişmişliği o milletin sosyokültürel gücünü oluşturur.

Bir toplum, çağdaş eğitimle donanmış, sosyal yaşam seviyesi ve kültür düzeyi yüksek insanlardan meydana gelirse millî amaçlara daha kısa zamanda ulaşır. Millî birlik ve beraberlik içinde yaşar.

sosyokültürel güç, millî kültürün çağdaş değerlerle zenginleşmesini sağlar. Millî birlik ve beraberlik ruhu için içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önceden fark eder. Bundan dolayı Atatürkçü düşünce sisteminde millî güç unsurları içinde sosyokültürel güç önemli bir yere sahiptir.

Nüfus Gücü (Demografik Güç)

Bir ülkede yaşayan insanların sayısı nüfus gücünü oluşturur. Bir ülkede yaşayan insan sayısı o devlet için önemli güç kaynağıdır. Ancak nüfusun çokluğu gelişmişlik düzeyi bakımından eş değer veya yakın durumdaki devletler arasında bir güçlülük etkeni olabilir. Dolayısıyla nüfus gücünün etkin olarak kullanılabilmesi için o ülkede yaşayan vatandaşların eğitim, sağlık, iş, konut gibi ihtiyaçlarının planlı ve programlı bir şekilde karşılanması önemlidir.

Coğrafi Güç

Bir devletin coğrafyasına ait canlı ve cansız, doğal ve yapay gerçek ve nispî (göreli) tüm değerler onun millî gücünün coğrafi unsurunu oluşturur. Ülkenin jeopolitik (dünya siyasetindeki konumu) ve jeostratejik konumu (bölge ya da dünya üzerinde askerî açıdan taşıdığı önem) ülkenin büyüklüğü, doğal yapısı, iklimi, yer altı ve yer üstü zenginliği coğrafi güç unsurlarıdır.

Ülkemizin önemli coğrafi güç unsurları şunlardır:

  • Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren bir coğrafi konumda bulunması. Bu durum Türkiye’yi siyasi, askerî açılardan denge unsuru hâline getirmektedir.
  • Ülkemizde yer altı, yer üstü ve enerji zenginliklerinin bulunması
  • Uygun iklim şartları ve tarıma elverişli toprak yapısına sahip olması. Bu durum Dünya’da yaşanan kıtlık ve küresel ısınmaya bağll olarak Türkiye’nin önemini artırmaktadır.
  • İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi doğal ticaret yollarına sahip olması ve Akdeniz, Süveyş Kanalı gibi önemli ticaret bölgelerine yakınlığı

Bilimsel ve Teknolojik Güç

Bilim ve teknoloji çağımızda önemli güç unsuru hâline gelmiştir. Bu alanlarda çağın gerisinde kalan bir devlet evrensel ölçüler bakımından zayıflarken, bilim ve teknolojide ilerleyen devletler, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve en güçlü devletleri arasına girer. Ülkemiz gerek bu alanlara yatırım yapması, gerekse beyin gücüne önem vermesi yönüyle bilimsel ve teknolojik gücün gelişmesi için çaba harcamaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar