Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı, Tarih

Yaşadığı ülkeyi vatanı bilen, kaderini o ülkenin kaderine, mutluluğunu o ülkenin mutluluğuna bağlamış insanların bütününe halk denir. Halkçılık; halkın halktaraflndan, halk için idaresidir. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmaktır.

Atatürk’ün halkçılık ilkesinin üç temel esası şunlardır:
1. Siyasi demokrasi (halk yönetimi)
2. Yasalar önünde eşitlik
3. Sınıf mücadelesinin reddi ve sosyal dayanışma

Halkçılık İlkesinin Özellikleri

 • Hak, adalet, eşitlik, millî egemenlik, sosyal devlet, dayanışma ve demokrasi kavramlarına dayanır.
 • Birleştirici ve bütünleştiricidir. Belli bir grup, kişi ya da sınıfa üstünlük tanımaz.
 • Atatürk, halk ile millet kavramlarını aynı anlamda kullanmıştır. Onun halkçılık anlayışı, millî egemenliği temel almıştır. Bu durum Atatürk’ün halkçılık ilkesinin Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerini bütünlediğini gösterir.
 • Atatürk’ün halkçılık anlayışı, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, adaletli gelir dağılımına, toplumun yoksul kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine önem verir.

Halkçılık İlkesinin Uygulanmasının Türk Toplumuna sağladığı Yararlar

 • Türk toplumunun yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak yararlanma olanağı elde etmesinde rol oynamıştır.
 • Millî egemenliğin tam olarak gerçekleşmesinde, demokrasi anlayışının güçlenmesinde etkili olmuştur.
 • Kalkınmanın hızlanmasında, zayıf bir ekonomik mirastan bugünkü Türkiye’nin oltaya çıkmasında yarar sağlamıştır.
 • Toplumda barış ortamının kurulmasını sağlamış, böylelikle millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.

Halkçılık İlkesini Güçlendiren İnkılaplar ve Uygulamalar

 • Millî egemenliğin uygulanması sonucunda halkın egemenlik hakkına sahip hâle gelmesi
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınarak ülke yönetimine katılma hakkı verilmesi
 • Herkesten gelirine göre vergi alınması
 • Çiftçinin durumunu iyileştirmek amacıyla âşar vergisinin kaldırılması
 • Millet Mekteplerinin açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması
 • Halk evlerinin kurulması
 • Türk Medeni Kanunu ile sosyal alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması ve “ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey” gibi ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması
 • Azınlıkların Türk vatandaşı sayılarak Osmanlı Döneminden kalan ayrıcalıklarına son verilmesi
 • Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar