Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

ANA YURT VE TÜRK GÖÇLERİ

Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; doğuda Kingan Dağlarından batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına, kuzeyde Sibirya’dan güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağlarına kadar uzanır. Orta Asya’nın coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri, bölgedeki insanların sosyal yaşamları ve ekonomileri üzerinde belirleyici olmuştur. Bu durumun etkisiyle Türkler sert ve dayanıklı bir yapıya sahip olmuşlardır. Hayvancılıkla uğraşmışlar, konargöçer yaşamı benimsemişlerdir.

Göçlerin Nedenleri
Türkler, ana yurtları Orta Asya’dan MÖ 2000’li yıllardan başlayarak ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerin zorlamasıyla göç etmişlerdir.

Türk göçlerinde,

  • İklimin değişmesinden dolayı hayat şartlarının zorlaşması
  • Nüfusun artmasına bağlı olarak tarım alanlarının ve otlakların azalması
  • Hayvan hastalıkları yüzünden hayvancılığın gerilemesi
  • Türk boyları arasındaki hakimiyet mücadelelerini kaybeden boyun bölgeyi terk etmesi
  • Dış baskıların (Çin – Moğol baskısı) artması
  • Yeni yurtlar ele geçirme düşüncesi etkili olmuştur.

Göç Edilmesini Kolaylaştıran Unsurlar
Türklerin; atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları ve doğa şartlarına dayanıklı olmaları göçlerin başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

Göç Edilen Bölgeler
Göçler sonucunda Türkler; İran, Kafkasya, Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya’ya yerleşmişlerdir.

Göçlerin Sonuçları

  • Orta Asya dışında Türk devletleri kurulmuştur. Türkler, göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından örnek olmuşlardır.
  • Göç dalgalarına yol açmışlar, Avrupa ve Asya’nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine neden olmuşlardır.
  • Türk boylarından bazıları göç ettikleri bölgelerdeki kültürlerin etkisiyle milli benliklerini kaybetmişlerdir.
  • Göç edilen bölgelerde yaşanan kültürel etkilemiş Türk boyları arasında dini, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal farklılaşmalara neden olmuştur. Bu da Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar