Sulu Çözelti Dengeleri 11. sınıf kimya

Sulu Çözelti Dengeleri 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Suyun Otoiyonizasyonu (Otoprotoliz)

Çözümlü Sorular

Ph ve pOH Kavramları

Çözümlü Sorular

Asit ve Baz Tanımları

Konjuge (Eşlenik) Asit-Baz Çifti

Çözümlü Sorular

Asitler ve Özellikleri

Çözümlü Sorular

Bazlar ve Özellikleri

Çözümlü Sorular

Asitlik ve Bazlık Gücü

Çözümlü Sorular

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde Ph ve pOH İşlemleri

Çözümlü Sorular

Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde Ph ve pOH İşlemleri

Çözümlü Sorular

Tampon Çözeltiler

Çözümlü Sorular

Tuz Çözeltilerinde Asitlik ve Bazlık (Hidroliz)

Çözümlü Sorular

Titrasyon

Çözümlü Sorular

Çözünme – Çökelme Tepkimeleri

Çözümlü Sorular

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Çözümlü Sorular

Suyun Otoiyonizasyonu video 11. sınıf Kimya Adası

Brönsted-Lowry Asit ve Bazları video 11. sınıf Kimya Adası

Asit ve Bazların Kuvveti video 11. sınıf Kimya Adası

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri video İsabet Akademi

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri 3. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

Zayıf Asit ve Bazların Ph Değeri video 11. sınıf Kimya Adası

Kuvvetli Asit ve Bazların Ph Değeri video 11. sınıf Kimya Adası

Tampon Çözeltiler video 11. sınıf Kimya Adası

Yuzların Asit-Baz Özelliği

Titrasyon video 11. sınıf Hocalara Geldik

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri video 11. sınıf Hocalara Geldik] }

 • Su, hem canlılar için oldukça önemli bir madde hem de çok iyi bir çözücüdür.
 • Su hem asit hem de baz gibi davranma özelliğine sahip olduğundan gerçekte amfoter bir maddedir.
 • Su, polar yapılı bir madde olup sıvı fazdaki molekülleri hareket halindedir. Hareketli olan sıvı su molekülleri birbirleri ile çarpışır. Bu çarpışmalar ile su moleküllerinden birisinin hidrojeni diğer su molekülüne bağlanarak H3O+ ve OH- iyonları oluşur.
 • Su oluşan bu iyonlar sayesinde elektrik akımını az da olsa iletir.
 • Suyun aşağıdaki şekilde iyonlaşmasına otoiyonizasyon ya da otoprotoliz denir.
 • Su molekülleri arasında dipol-dipol ve hidrojen bağları bulunur. Bir su molekülünde hidrojen tarafı kısmi pozitif, oksijen tarafı ise kısmi negatif yüklüdür.
 • Suyun otoiyonizasyonu bir denge olayıdır. Oda koşullarında suyun iyonlaşma dengesi bağıntısı, şeklinde yazılabilir.
 • Sıcaklık değişimi ile KS değeri değişir. Sıcaklık arttıkça suyun iyonlaşma dengesi ürünlere doğru kayar ve KS değeri artar.
 • Asit çözeltileri mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya, bazik çözeltiler ise kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

pH ve pOH Kavramları

 • Sulu çözeltilerde H+ ve OH- derişimleri çok küçük olduğundan çözeltilerin asitlik derecesini göstermek için pH, bazlık derecesini göstermek için ise pOH kavramları tanımlanmıştır.
 • pH sembolü "power of hydrogen" yani "hidrojenin gücü" anlamına gelir ve ilk kez Danimarkalı kimyager Soren Sorensen tarafından 1909 yılında tanımlanmıştır.
 • pH ve pOH ifadeleri KS” denge bağıntısından bulunur.
 • pH ile H+ iyonlan derişimi, pOH ile de OH- iyonları derişimi logaritmiktir: Yani bir sulu çözeltide H+ iyonlarının molar derişimi artarsa pH azalır, OH' iyonlarının molar derişimi artarsa pOH azalır

Asit ve Baz Tanımları

 • Asit ve bazların bilimsel anlamdaki ilk tanımını 1887 yılında Svante Arrhenius yapmıştır.
 • Arrhenius'a göre sulu çözeltisine H* iyonu vererek iyonlaşabilen maddelere asit, OH" iyonu vererek iyonlaşabilen maddelere ise baz denir.
 • Yukarıdaki denklemlere göre HCI ve CH3CO0H sulu ortama birer tane H* iyonu verebildikleri için bir protonlu (H*) asit, H2SO4 ise iki tane H* iyonu verebildiği için iki protonlu( (H*) asit olarak sınıflandırılır.
 • HCI ve H2S04 tek yönlü ok işareti ile iyonlaştıkları için kuvvetli elektrolit, CH3COOH ise çift yönlü ok işareti ile iyonlaştığı için zayıf elektrolit olarak sınıflandırılır.
 • Gıdalann çoğu asit içeriı: Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunun Farklı asitleı; Iimona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir.
 • Akü sülfürik asit; midedeki sindirim sıvısı ise hidroklorik asit içerir. Asitler saf halde iken katı, sıvı ya da gaz olarak bulunabilirler.
 • Arrhenius'un asit ve baz tanımları yalnız sulu çözeltilere uygulandığı için dar kapsamlıdır.
 • Bronsted ve Lowry yaptıkları yeni asit-baz tanımı ile Arrhenius'un tanımındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlamışlardır.
 • Bronsted ve L0wry'e göre tepkimede proton (H+) veren madde asit, proton (H+) alan madde ise bazdır.
 • Buna göre asidin ve bazın sulu çözeltide olması zorunlu değildir. Proton alışverişinin olduğu tepkimeler, ortam sulu da olsa susuz da olsa bir asit - baz tepkimesidir.
 • Arrhenius'un asit-baz tanımı S02 ve 002 gibi asit özelliği, NH3 gibi baz özelliği gösteren maddeleri kapsamıyordu. Bundan dolayı sulu çözeltilerde H* iyonları derişimini artıran maddelere asit, OH" iyonları derişimini artıran maddelere ise baz denilmiştir.

Konjuge (Eşlenik) Asit-Baz çifti

 • Aralarında H* iyonu kadar fark olan asit-baz çiftine konjuge (eşlenik) asit-baz çifti denir.
 • Konjuge asit-baz çiftleri Bronsted-Lowry asit-baz tanımına uyar.
 • Yukarıdaki tepkimede HCN ile CN' ve H2O ile de H3O+ benzer yapılardır ve konjuge asit-baz çiftidir. Bu denklemde ileri tepkimede HCN proton (H*) verdiği için asit, H2O ise proton (H*) aldığı için bazdır. Geri tepkimede ise H3O+ proton (H+) verdiği için asit, CN' ise proton (H*) aldığı için bazdır.
 • Benzer yorumlar aşağıdaki tepkime için de yapılabilir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar