Kuvvetli ve Zayıf Asit Bazların Ph Değeri 11. sınıf kimya

Kuvvetli ve Zayıf Asit Bazların Ph Değeri 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH Hesabı

Kuvvetli asit ve bazlar sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşabilirler. Bu yüzden başlangıç derişimi bilinen bir kuvvetli asit ya da bazın suda iyonlaşma denklemi üzerinden H3O+ veya OH derişimi bilinirse pH ve POH değerleri belirlenebilir.

Zayıf Asit Bazlarda pH Hesabı

Zayıf asit ve bazlar suda tamamen iyonlaşamaz. Bu yüzden pH hesabı yapılabilmesi için asit ya da bazın iyonlaşma yüzdesi ya da Ka (asitlik sabiti) ve Kb (bazlık sabiti) değerlerinin bilinmesi gerekir. Zayıf asit ve bazların suda iyonlaşma denklemleri denge şeklinde belirtilir.

0,1 M HA zayıf asiti için iyonlaşma yüzdesi %1 olsun

Bilgi: Zayıf asit ya da baz çözeltisine sabit sıcaklıkta saf su ilave edilirse asit ya da bazın iyonlaşma % si artar. Asitlerde pH değeri bazlarda ise pOH değeri artar.

Zayıf Asit ve Bazların Ph Değeri video 11. sınıf Kimya Adası

Kuvvetli Asit ve Bazların Ph Değeri video 11. sınıf Kimya Adası] }

Soru: Zayıf bir asidin iyonlaşma yüzdesi,
I. Asidin değerliğine bağlıdır.
II. Bulunduğu sıcaklığa bağlıdır.
Ill. Üzerine su ilave edilirse iyonlaşma yüzdesi artar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı
D) ıı ve ııı E) ı, ıı ve ııı

Soru: HClO kuvvetli asidinin 200 mL 0,001 M'Iık çözeltisi için,
I. pH değeri, 4
Il. iyonlaşma yüzdesi,
Ill. çözünen asidin mol sayısı
niceliklerinden hangilerini hesaplamak anlamlıdır?
A) Yalnız I B) l ve ll C) I ve III
D) II velll E) l, Ilve III

Soru: Zayıf bir asidin sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta su ilave edilirse,
I. Çözeltinin pH değeri
II. Asidin iyonlaşma derecesi
Ill. Asidin iyonlaşma sabiti
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I B) l ve II C) l ve III
D) II ve III E) l, ll ve III

Soru: Zayıf bir baz olan BOH'ın sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta hir miktar su ilave edildiğinde,
l. BOH'ın molar derişimi,
II. H3O mol sayısı,
Ill. OH' mol sayısı 4
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III
D) ll ve III E) l, ll ve III

Soru: Bir asidin iyonlaşma sabitini (Ka) hesaplayabilmek için,
I. asidin molar derişimi,
II. asidin iyonlaşma derecesi,
III. asidin formülü
niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve ll
D) Ilve III E) l, Ilvelll

Zayıf Asit - Bazların iyonlaşma Oranı ve Denge Sabitleri

Bazı maddeler suda iyi çözünür ancak iyonlaşmayabilir veya bir kısmı iyonlaşabilir. Alkol ve şeker suda iyi çözünür ancak iyonlaşmaz. Asit ve bazlarda suda tamamen çözünür. Ancak tamamı iyona dönüşmüyor ise bu maddelere zayıf asit veya baz denir. Bu durumda çözünen madde ile iyonlaşan kısmı arasında bir denge vardır. Örneğin farklı kaplarda aynı sıcaklıkta hazırlanan 1M HCl ve 1M HF çözeltilerinden elektrik akımı geçirildiğinde ikisinden geçen akım miktarı aynı değildir. HF çözeltisinden geçen akım daha azdır. Bu da HF nin tamamen iyonlaşmadığını gösterir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar