Suyun Otoiyonizasyonu 11. sınıf kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

Saf su elektriği iletmez ancak hassas bir ölçüm yapıldığında oldukça düşük bir iletkenliğe sahip olduğu görülür. Bu durum su moleküllerinin iyonlaşması ile mümkündür. Saf su kendi kendini iyonlaştırabilir. Komşu su molekülleri arasında H+ alış verişi ile OH ve H3O+ iyonları oluşur.Bu tepkime tersinirdir. Tepkime için denge sabiti yazıldığında;

Tepkimede H2O molekülleri hem asit hemde baz olarak davranmıştır. Bu tür maddelere amfoter madde denir. Suyun iyonlaşma denklemi özet olarak aşağıdaki gibi yazılır.

Bilgi: Suyun iyonlaşma denklemi endotermiktir. Bu yüzden ortam sıcaklığının artması Ksu değerini arttırır.

pH – pOH kavramı

Sulu çözeltilerde bulunan OH’ ve H3O+ iyonları oldukça düşük değerlerdir. Bu değerleri ifade etmek için pH ve pOH kavramları kullanılır. pH hidrojen gücü, pOH ise hidroksil gücü olarak belirtilebilir.

Bir asit oda koşullarında saf su bulunan bir kaba ilave edilirse saf sudaki H+(H3O+) hidronyum iyonu derişimi artarken pH değeri 7’den küçük olur.Bir baz oda koşullarında saf su bulunan bir kaba ilave edilirse saf sudaki (OH’) hidroksil iyonu derişimi artarken pH değeri 7’den büyük olur.

Bilgi: Asit çözeltilerinde sadece H+ iyonu baz çözeltilerinde ise sadece OH iyonu olduğu düşünülmemelidir.

Asit Baz Tanımları

Asit ve bazlar için farklı tanım sistemleri geliştirilmiştir. Ancak her asit baz tanımının uygun olduğu örnekler üzerinde kullanılması gerekir.

Arrhenius Asit Baz Tanımı

Bu asit baz tanımı için maddenin sulu ortamda bulunması gerekir. Sulu çözeltisine H+ iyonu (H3O+) verebilen maddeler asittir.

Buna göre HCl, H2SO4, HNO3 gibi maddeler asittir.

Bunların dışında CO2, S03, N2O5 gibi oksijen açısından zengin ametal oksitler anhidro asitlerdir (susuz asit). Bu oksitlerin su ile tepkimesinden asit çözeltisi oluşur.Bunların dışında Na2O, MgO, CaO gibi metal oksitler anhidro bazlardır. Bu oksitlerin su ile tepkimesinden baz çözeltisi oluşur.

Brönsted – Lowry Asit Baz Tanımı

Bu asit baz tanımı sulu çözelti ortamında ve gaz fazında kullanılabilir. Asit ve baz arasında proton (H+) alışverişi olmalıdır. Proton veren asit proton alan ise bazdır. Özellikle denge tepkimelerinde bu tanım oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu tanıma göre aynı madde hem proton alıp hemde proton verebilir. Bu tür maddelere amfoter madde denir. Örneğin yukarıda verilen tepkimelerde H2O bileşiği HF ye karşı baz NH3‘e karşı asit gibi davranarak amfoter özelliği göstermiştir.

Lewis Asit Baz Tanımı

Bu tanıma göre üzerinde elektron yoğunluğu bulunan ve elektron çifti veren maddeler lewis bazı, üzerinde elektron boşluğu bulunan yani elektron çifti alan maddeler ise lewis asitidir.

Bilgi: Asitlik ve bazlık kuvveti bileşiklerin molekül yapısına bağlıdır.

 • Oksiasitlerde artan oksijen sayısı ile asitlik kuweti artar.
  HClO4 > HCIO3 > HClO2 > HClO
 • H X O tipindeki asitlerde X’in elektronegatifliği arttıkça asitlik kuvveti artar.
  HClO > HBrO > HIO > HIO
 • 7A grubunda elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asitliği halojenin atom yarıçapı arttıkça artar.
  HI > HBr > HCl > HF
 • Periyodik cetvelde soldan sağa doğru hidrojenli bileşiklerin asitlik kuvveti artar.
  HF > H2O > NH3 > CH4
 • MOH tipindeki bazlarda M elementinin elektronegatifliği azaldıkça bazlık kuvveti artar.
  KOH > NaOH > LiOHSuyun Otoiyonizasyonu video 11. sınıf Kimya Adası

Suyun Otoiyonizasyonu Konu Anlatımı çözümlü sorular video 11. sınıf kimya İsabet Akademi

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi