Soru: Tarih, geçmişte meydana gelen olayların, yerini ve zamanını dikkate alan, sebep ve sonuçlara özen gösteren, objektifliği esas alan bir bilim dalıdır. Buna göre tarih araştırmaları yoluyla,
I. olaylar arasındaki bağlantıları bulma,
II. zaman ve mekânın, olaylar üzerindeki etkilerini görebilme,
III. yaşanan olayla, olayın meydana geldiği günün şartları arasında bağ kurabilme amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) l ve ll    E) I,Il ve lll

Soru: Tarih, insanların geçmişte meydana getirdiği her türlü faaliyeti konu edinen bir bilim dalıdır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin tarihin inceleme alanı içerisinde yer aldığı söylenemez?
A) Toplumlar arası savaşların
B) Farklı bölgelere ait yağış rejimlerinin
C) Devletler arasında imzalanan antlaşmaların
D) Sosyal ve ekonomik gelişmelerin
E) Dinî gruplar arasındaki çatışmaların

Soru: Tarihte gerçekleşen kimi olaylar kendi devrinden sonraki dönemleri de etkilemekte ve evrensel sonuçlar doğurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanımda belirtilen evrensel olaylar arasında gösterilemez?
A) Osmanlı veraset anlayışında değişime gidilmesi
B) Yazılı kültürün başlaması
C) Sanayi İnkılabı ile hammadde ve pazar arayışının hızlanması
D) Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
E) Fransız İhtilaliyle ulus devlet anlayışının doğması

Soru: Fen bilimlerinde kullanılan deneysel araştırma yöntemleri tarih
biliminde kullanılamamaktadır. Tarih araştırmalarıyla ilgili bu olumsuzluğun,
I. olayların geçmişte meydana gelmiş olması,
II. araştırma konularının deney ve gözleme tabi tutulamaması,
III. araştırmalarda yazılı ve yazısız kaynakların kullanılabilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l    B) Yalnız ll    C) l ve ll
D) I ve III    E) Il ve III

Soru: Tarih bilimiyle ilgili araştırmalarda insan ve insanın meydana getirdiği tüm faaliyetler incelenirken, doğanın meydana getirdiği oluşumlar tarihin inceleme alanı içerisinde yer almamaktadır. Bu durum tarih bilimiyle ilgili,
I. deneysel araştırmalar yapma imkânının bulunduğu,
II. sosyal bir bilim olduğu,
Ill. sadece yazılı devirlerin konu edildiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) l ve ll    E) I,Il ve lll

Örnek: Tarihi olaylar arasında benzerliklerden söz edilebilir ama olayların tekrarı söz konusu olamaz.
Yukarıdaki yargıya göre tarihi olayların incelenmesinde;
I. gözlem ve deney yapma,
II. olaylar arasında ilişki kurma,
III. kaynakları inceleme
yöntemlerinden hangilerine başvurulabilir?

Çözüm: Tarihi olayların gözlemi, tekrarı ve deneyi yapılamaz. Olaylar arasındaki ilişkiler araştırılabilir ve kaynaklara başvurulabilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar