Takvim Sistemleri 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve ZamanTürklerin Kullandığı Takvimler

Soru: Olay ve olgu kavramları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Olgu genellik ve süreklilik gösterir.
B) Kısa sürede olup biten işler olaydır.
C) Olayın başlangıç ve bitiş tarihi belli değildir.
D) Türkiye’nin çağdaşlaşması tarihî bir olgudur.
E) Lozan Antlaşması’nın imzalanması tarihî bir olaydır.Soru: Tarih bilimi, tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında kronolojiden faydalanır.
Buna göre kronoloji biliminin aşağıdakilerin hangisinde tarih araştırmacılarına yardımcı olduğu ileri sürülebilir?
A) Coğrafi faktörlerin, tarihî olayların oluşumu üzerindeki etkisinin ortaya konulmasında
B) Eski yazıların tür ve şekillerinin belirlenmesinde
C) Tarihî olayların, günümüz değer yargıları ile yorumlanmasında
D) Tarihî olayların birbiri üzerindeki etkisinin belirlenmesinde
E) Toplumların yaşayış, gelenek, örf ve adetlerinin incelenmesinde

Soru: Bazı tarihçiler İlk Çağın sonu olarak Kavimler Göçü’nü, bazı tarihçiler de Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasını ya da Roma İmparatorluğu’nun yıkılışını kabul etmektedirler.
Buna göre tarihçilerin aşağıdaki konuların hangisinde görüş ayrılığı yaşadıkları savunulabilir?
A) Tarihî olayların coğrafi bölgelere göre sınıflandırılmasında
B) Hikayeci tarih yazıcılığının geliştirilmesinde
C) Çağların başlangıç ve bitiş zamanının belirlenmesinde
D) Tarih öncesi çağlarla ilgili araştırmalarda yararlanılacak bilim dallarının belirlenmesinde
E) Tarihî olayların diğer olaylar üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasında

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi