Neden Tarih 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

Tarih, geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfedilmesi, bütünlenmesi ve sunulması bilimidir. Tarihî bilgi, geçmişteki olaylarla alakalı tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir şekilde incelenmesiyle oluşur. Sosyal bilimlerin önemli bir unsuru olan tarih bilimi, milletlerin hayatında da önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple gelenekleri ve zengin bir medeniyet birikimi olan milletler, tarih öğretimine de oldukça önem verirler, Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşadıklarından gelecekte de emin adımlarla yürümek için tarihî hafızalarını korumaya çalışırlar.

Geçmişini hatırlamayan bir insan nasıl ki bugününü ve geleceğini sağlıklı bir biçimde oluşturamaz ise; tarihini bilmeyen, tarihine gerekli önemi vermeyen milletler de günümüz meselelerine çözüm bulamadıkları gibi, geleceklerini de iyi bir şekilde düzenleyemezler.Toplumların kültürleri ve medeniyetleri birikimle meydana gelen bir gelişimdir. Tarih öğrenmek aynı zamanda insanlara ortak medeniyet anlayışını aşılar. Ülkemizin bugününü şekillendiren ve yüzyıllar öncesinden süzülen milli değerler, yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliği ve çevre ülkelerle kurulan etkileşimin sonucudur.

Tarih öğrenmek aynı zamanda insanların güncel anlayışların dışına çıkarak geçmişte var olan değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmalarına ve o değerleri sahiplenmelerine katkıda bulunur. Böylece tarih, insanlığın zaman içinde geçirdiği olay ve olguları anlamayı sağladığı gibi geçmişin tecrübesiyle geleceğe hazırlanmayı sağlar.

Tarih şuuru kazanmak insanlara ve milletlere devamlılık, süreklilik düşüncesini aşılar. Örneğin günümüzde millet olarak sahip olduğumuz milli kültür unsurlarımız ve tüm değerlerimiz (dilimiz, geleneklerimiz, sanat ve yaşayış tarzlarımız vs.) atalarımızdan bize kalan mirastır. Bu mirasın daha da zenginleştirilip, işlenerek yarınki nesillere aktarılması bizlere düşen bir görevdir. Bu görevi benimsemeyen nesillerde devamlılık duygusu oluşamaz. Nesiller arasında meydana gelen kopmaların sonucunda böyle milletler yıkılmaya mahkumdur.

Tarih biliminin önemli faydalarından biri de güncel bazı meselelerde çözümlenmesi zor gibi görünen konulara geçmişten çözümler bulunabilmesidir. Örneğin bugün insanlığın en önemli sorunlarından biri olan hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük, yüzyıllar öncesindeki uzak ve yakın atalarımızın çözdüğü bir sorundur. İslam öncesi Türk topluluklarından Uygurlarda farklı dinlere ait ibadethanelerin kalıntılarının bir arada bulunması bu duruma kanıttır.

BİLGİ: Ayrıca Türk devletlerinin sağladığı hoşgörülü yönetim anlayışına örnek olarak Hazarlarda yöneticilerin Musevi olmalarına rağmen, halkın davalarına bakan hâkimler kurulunda farklı dillerden üyelerin de bulunması ile Selçukluların, Müslüman bir devlet olmanın yanında halka toprak dağıtırken gayrimüslimleri dışlamamaları örnek verilebilir.

Tarih milletlerin hatıralarında hem acıların hem de önemli başarıların yaşandığı bir zaman dilimini ifade eder. Bu sebeple, birlikte yaşanan bir tarih, insanlar arasında milli birlik ve bütünlük fikrini geliştirir. Bu fikir milletlerin hür ve bağımsız olarak yaşamalarındaki en önemli güvencedir. Tarihin bir diğer işlevi de, kendi kültürünü ve medeniyetini iyi tanıyan, ona sahip çıkma ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine katkıda bulunmasıdır. İyi bir tarih eğitimi almış, kendi milletinin tarihteki önemini öğrenmiş nesiller, milletine güven duyar ve başka milletlere hayranlık beslemezler.

MERAK: Günümüzde çevremizde veya dünyada birçok milletin özellikleri dikkate alındığında uzun asırlar öncesinden tarih birikimi oluşturmuş olan milletlerin dünya siyasetinde daha öz güvenle hareket ettikleri görülmektedir. Buna karşın uzun zamanlar boyunca başka devletlerin tahakkümü altında kalmış topluluk ve devletlerin, siyaseten bağımsız olsalar da, tam bağımsız politikalar izlemekte zorlandıklarına yönelik örnekler gözlemlenmektedir.

Tarih Öğrenmenin YararlarıTarihin Olaylara Bakışı

Neden Tarih

Tarih; milli kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımını sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için bir başvuru kaynağıdır. Tarih bilimi sayesinde birey; özünü, toplumunu, dünyayı tanır ve öğrenir.

Tarih Öğreniminin Yararları

  • Tarih, milletin ortak hafızasıdır. Bu nedenle milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Anthony Smith”in "Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus yoktur." sözü tarihin milletlerin oluşumundaki rolünü vurgulamaktadır.
  • Tarih bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar.
  • Tarih milli değerlerin aktarılmasını sağlayarak bireylerin öz güven sahibi olmalarına katkı yapar.
  • Tarih toplumlarda milli bilinci uyandırarak milli birlik ve beraberliğin güçlenmesini, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.
  • Tarih aynı zamanda insanlığın da ortak hafızasıdır. Tarih eğitimi sayesinde farklı ulusların deneyimleri ve toplumlar arasındaki etkileşim öğrenilir.
  • Tarih bilimi olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak bireylerde çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir. Bireylerin tarihi süreçte meydana gelen değişimleri algılamalarına katkı sağlar.
  • Tarihsel empati ile geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları, ne hissettikleri anlaşılabilir ve bunun sonucunda insanların geçmişi anlama becerisi gelişir.
  • Tarih uygarlığın farklı toplumların katkılarıyla geliştiğini ve insanlığın ortak mirası olduğunun anlaşılmasını sağlar. Böylece milletler arasında sevgi ve barış hislerini güçlendirir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi